Expansion of Fatemeh Ma'sumeh Shrine and Increase of Qom Pilgrims in Naser al-Din Shah Period

Document Type : Original Article

Author


ــ ابن الرضا، سید حسین؛ قم از نظر اقتصادی و اجتماعی، چاپخانه مهر، قم:  1365.
ــ اعتماد السلطنه، محمد حسن خان؛ روزنامه ی خاطرات، با مقدمه ی ایرج افشار؛ انتشارات امیرکبیر؛ تهران، 1356.
ــ اوبن، اوژن؛ ایران امروز 1907-1906م ( ایران و بین النهرین)، ترجمه علی اصغر سعیدی؛ بی نا، تهران: بی تا.
ــ برقعی، سید علی اکبر؛ راهنمای قم، نشریه دفتر آستانه، قم: 1317.
ــ بهادر نظام؛ سفرنامه؛ مجله ماهانه راهنمای کتاب؛  سال ششم؛ شماره های ششم و هفتم؛ 1342.
ــ جهانگیر میرزا؛ تاریخ نو، بی جا، بی نا، 1327.
ــ روزنامه دولت علیه ایران
ــ سایکس، پرسی؛ ده هزار میل در ایران، ترجمه حسین سعادت نوری؛ انتشارات دنیای کتاب، تهران: 1363.
ــ سدید السلطنه مینایی بندرعباسی، محمد علی خان؛ سفرنامه ( التدقیق فی سیر الطریق )، تصحیح و تحشیه احمد اقتداری، تهران، نشر بهنشر، 1362.
ــ ظهیرالدوله؛ خاطرات و اسناد، به کوشش ایرج افشار؛ انتشارات سهامی کتاب های جیبی، تهران:  1351.
ــ فیض، عباس، گنجینه آثار قم، قم، چاپخانه مهر استوار، 1349.
ــ قاسمی نژاد، حسین؛ دارالمومنین قم، بی نا، 2535 شاهنشاهی.
ــ قاظیها، فاطمه؛ سفرهای ناصرالدین شاه به قم ( 1266-1309 ق)، تهران، انتشارات سازمان اسناد ملی ایران، 1381.
ــ قمی، حسین بن محمد حسن، تحفة الفاطمین فی احوال قم و القمیین، تحقیق علی رفیعی علامرودشتی، میراث شهاب، سال هفتم، شماره سوم و چهارم، 1383.
ــ کرزن، جرج ناتانیل؛ ایران و قضیه ایران، ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1373.
ــ کرمانی، افضل الملک؛ تاریخ و جغرافیای قم (سفرنامه قم)، به کوشش حسین مدرسی طباطبای، قم، 1369 قمری.
ــ لسان الملک سپهر، محمد تقی؛ ناسخ التواریخ ( تاریخ قاجاریه )، جلد اول و دوم، به اهتمام جمشید کیانفر، تهران، انتشارات اساطیر، 1377.
ــ لوتی، پیر؛ به سوی اصفهان، ترجمه بدرالدین کتابی، انتشارات اقبال، تهران:  1372.
ــ مدرسی طباطبایی، حسین؛ تربت پاکان ( آثار و بناهای قدیم محدوده کنونی دارالمومنین قم )، قم، چاپخانه مهر،1335.
ــ مشیری، ابوالقاسم؛ تاریخچه بنای آستانه مبارکه قم، معارف اسلامی، بی تا.
ــ معین السلطان، جعفر قلی خان؛ سفرنامه قم ( 1300 )؛ به کوشش حسین متقی، رسول جعفریان، میراث اسلامی ایران؛ دفتر نهم؛ انتشارات کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی، قم:  1377.
ــ میر خواند، محمد بن برهان الدین؛ روضة الصفا، خیام، تهران: 1339. ــ ناصرالشریعه قمی، محمد حسین؛ مختارالبلاد، کتابفروشی اسلامیه، تهران: 1324.