دوره و شماره: دوره 8، شماره 3.4 - شماره پیاپی 21، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-175 
3. جایگاه مهدویت در جنبش حروفیه (778- 830ق)

صفحه 41-61

اکرم کرمعلی؛ مجتبی ذهابی؛ احسان صادقیان دهکردی


5. یادمان داریوش اول در بابل

صفحه 95-119

اورزولا زیدل (نویسنده)؛ شادی ابراهیمی (مترجم)