دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 4، پاییز 1390، صفحه 1-180 
6. اقدامات فرهنگی عبدالرحمن ناصر

صفحه 77-96

علی اصغر فروغی ابری؛ پروین بیگ محمدی