دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1391، صفحه 1-185 
3. تحلیل منازعات مذهبی نیشابور در عهد سلجوقیان

صفحه 53-72

علی گراوند؛ مظفر علی دادی گراوند؛ هادی حق نظری


6. تعامل نهاد دین و دولت در عصر پهلوی

صفحه 105-132

محمدکاظم شفایی هریسی؛ عاطفه فتاحی ماوردیانی