دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار 1392، صفحه 1-156 
3. واکاوی علل و پیامدهای حمله نادر به هندوستان

صفحه 39-66

مجید علیپور شیرجوپشت؛ محمد حسین علیزاده


4. سیر تحول خط و زبان پارسی در قرون نخستین اسلامی

صفحه 67-86

فیاض زاهد؛ ژامک ماشاءالهی؛ هدی موسوی


5. نقش زنان در شکل‌گیری آموزش و پرورش جدید دختران ایران

صفحه 87-106

ماندان کزازی؛ زینب اکبری؛ مینا رمضان جماعت


7. واکاوی جایگاه شیعیان در تحولات سیاسی کویت

صفحه 127-156

اصغر منتظر القائم؛ معصومه بندانی