نویسنده = محمد امین کیخا شاهین پور (مترجم)
آشپزخانۀ دربارِ استانبول در دورۀ محمود دوم

دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 111-148

اوزگه سامانجی (نویسنده)؛ عارف بیلگین (نویسنده)؛ محمد امین کیخا شاهین پور (مترجم)