راهنمای نویسندگان

نحوه پذیرش و شرایط کلی مقاله 

هر مقاله، ترجمه و یادداشتی که محتوای علمی داشته باشد برای بررسی و احتمالاً انتشار پذیرفته خواهد شد. 

هیئت تحریریه در رد یا قبول و نیز حک و اصلاح نوشته‌های رسیده آزاد است.

در انتخاب مقالات، اولویت با مقالات پژوهشی و تألیفی است.

مسئولیت محتوای مقاله با نویسنده/نویسندگان است.

در آن واحد تنها یک مقاله از نویسندة مسئول وارد فرایند داوری می‌شود.

نویسندگان مقاله نباید بیشتر از سه نفر باشند.

مقاله نباید در نشریة دیگری منتشر شده باشد.

ارسال مقاله تنها از طریق سامانة نشریه به نشانی pdtsj.ut.ac.ir امکان‌پذیر است (بدین منظور ابتدا باید از طریق گزینة «ورود به سامانه» ثبت نام کنید). 

 

اجزای مقاله

- عنوان

- مشخصات نویسنده: شامل نام و نام خانوادگی، مرتبة علمی، رشتة تحصیلی، دانشگاه محل تدریس یا تحصیل و ایمیل

- چکیده به فارسی و انگلیسی (حاوی پرسش اصلی، روش و نتیجه)

- واژه‌های کلیدی

- مقدمه (شامل طرح بحث و اهمیت موضوع و پیشینه پژوهش)

- پیکرة اصلی

- نتیجه

- پی‌نوشت (در صورت وجود توضیحات ضروری)

- منابع

- چکیدة انگلیسی

 

شیوه تنظیم متن

- مقاله باید در محیط Word و در حدود ۲۰ صفحه باشد.

- متن اصلی مقاله با قلم (فونت) «ب نازنین ۱۳» (B Nazanin) باشد. موارد انگلیسی نیز با فونت «تایمز نیو رومن ۱۱» (Times New Roman) نوشته شوند. اندازه فونت در چکیده، ارجاعات درون‌متنی، واژه‌های کلیدی، منابع و توضیحات پانوشت برای فارسی و انگلیسی به ترتیب ۱۱ و ۱۰ باشد.

- نقل قول‌های مستقیم بیش از ۵۰ کلمه با یک سانتیمتر تورفتگی از هر طرف و با یک شماره کوچک‌تر نوشته شوند.

-تلفظ اسامی لاتین و نام‌های دشوار در متن مقاله با حروف لاتین در پانوشت آورده شود.

- عنوان هر بخش مقاله باید با فاصلة یک سطر از متن قبلی جدا و پررنگ نوشته شود.

- شمارة پانوشت‌ها باید از آغاز تا پایان مقاله دنباله‌دار باشد.

 

ارجاعات

- مراجع باید به صورت درون‌متنی و به شیوة داخل پرانتز APA باشند؛ به گونه‌ای که ابتدا نام مؤلف یا مؤلفان، سال انتشار و سپس شمارة صفحه ذکر شوند.

- در صورتی که به دو یا چند اثر چاپ‌شده از یک مؤلف در یک سال ارجاع داده شود، لازم است ابتدا در منابع پایانی با نوشتن «الف»، «ب» و ... در کنار سال چاپ، آنها را از هم متمایز کنید و سپس در داخل متن، بعد از نام خانوادگی مؤلف، سال چاپ به همراه «الف»، «ب» و ... نوشته شود؛ برای مثال (زرین‌کوب، ۱۳۶۸الف: ۲۶).

- ارجاع به اسناد تاریخی: (عنوان سند، شمارة سند: برگ)

 

منابع و مآخذ پایانی

- ارجاعات باید به صورت الفبایی در دو دستة فارسی-عربی و لاتین نوشته شوند (فهرست مقالات و اسناد از فهرست کتاب‌ها جدا نشوند).

- ارجاع به کتاب: نام خانوادگی نویسنده یا نام اشهر، نام نویسنده، سال نشر کتاب، عنوان کتاب (ایرانیک/ایتالیک)، محل انتشار: ناشر

- ارجاع به کتاب ترجمه‌شده: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، تاریخ ترجمه، عنوان کتاب به فارسی (ایرانیک/ایتالیک)، نام و نام خانوادگی مترجم، محل نشر: ناشر

-ارجاع به مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال نشر، عنوان مقاله درون گیومه، نام نشریه (ایرانیک/ایتالیک)، دوره یا سال انتشار، شماره، شماره صفحات مقاله

- ارجاع به پایان‌نامه: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال دفاع، عنوان رساله (رسالة دکتری ایرانیک و رسالة کارشناسی ارشد درون گیومه)، مقطع دفاع‌شده، نام و نام خانوادگی استاد راهنما، نام دانشگاه و دانشکده

- ارجاع به نسخة خطی: نام مشهور مؤلف، نام مؤلف، نام کتاب یا رسالة خطی یا نسخة عکسی، شمارة نسخه، محل نگهداری

- ارجاع به سند تاریخی: عنوان سند، شمارة طبقه‌بندی، محل نگهداری

- ارجاع به مراجع اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، تاریخ درج مطلب، عنوان مقاله یا اثر (داخل گیومه)، نشانی الکترونیکی

- از شماره‌گذاری و گذاشتن خط تیره در ابتدای مدخل‌های فهرست منابع پرهیز شود.

 

هزینه داوری و انتشار

مجله پژوهش در تاریخ، در صورت پذیرش مقاله از سوی داوران، مبلغ ۶۰۰۰۰ تومان بابت داوری و انتشار دریافت خواهد کرد.