اخبار و اعلانات

کسب امتیاز نشریه حرفه‌ای

در جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تهران، به تاریخ ۲۲ آذرماه ۱۳۹۹، امتیاز نشریه حرفه‌ای به نشریه «پژوهش در تاریخ» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی اعطا شد. https://cultural.ut.ac.ir/ShowClubNews/48

مطالعه بیشتر