اهداف و چشم انداز

از جمله اهداف دوفصلنامه پژوهش در تاریخ عبارت اند از:

-ارتقا سطح علمی دانش تاریخ دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی

-شناساندن، تشویق و پیشرفت دانشجویان و پژوهشگران توانمند

-انتشار نوشتاری کنفرانس‌ها و نشست‌هایی که انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه تهران برگزار می‌کند