به سامانه دوفصلنامه علمی «پژوهش در تاریخ» خوش آمدید

 

 مقالات، ترجمه‌ها و یادداشت‌های تاریخی نویسندگان از طریق این سامانه دریافت و داوری می‌شوند.

مدت زمان داوری حداکثر دو ماه و زبان نشریه فارسی همراه با چکیده انگلیسی است. 

مقالات دوفصلنامه، پس از انتشار، به صورت تمام‌متن و رایگان در دسترس خوانندگان قرار می‌گیرند.

 برای اطلاع از شیوه‌نامه و نحوة پذیرش مقالات به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه کنید.

جهت پیشگیری از سرقت ادبی، از نرم‌افزار سمیم نور استفاده می‌شود.

شماره جاری: دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-141 

2. اسطوره‌های سکولار/ مذهبی خشونت: مورد پژوهی اسماعیلیه نزاری دوره الموت

صفحه 21-46

داریوش محمدپور (نویسنده)؛ شهرزاد رضایی مقدم (مترجم)؛ ماشاءالله اسماعیلی (مترجم)


3. نان و عدالت در ایران روزگار قاجار؛ اقتصاد اخلاقی، بازار آزاد و تهیدستان‌ گرسنه

صفحه 47-102

استفانی کرونین (نویسنده)؛ علیرضا علی صوفی (مترجم)؛ فرشید نوروزی (مترجم)


4. دو وصیت‏نامه فارسی از حاجی علیقلی‏خان سردار اسعد

صفحه 103-118

جین رالف گارثوایت (نویسنده)؛ سجاد کاظمی (مترجم)


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه اعضای مشورتی هیات تحریریه ویراستار
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها