به سامانه دوفصلنامه علمی «پژوهش در تاریخ» خوش آمدید

 

 مقالات، ترجمه‌ها و یادداشت‌های تاریخی نویسندگان از طریق این سامانه دریافت و داوری می‌شوند.

مدت زمان داوری حداکثر دو ماه و زبان نشریه فارسی همراه با چکیده انگلیسی است. 

مقالات دوفصلنامه، پس از انتشار، به صورت تمام‌متن و رایگان در دسترس خوانندگان قرار می‌گیرند.

 برای اطلاع از شیوه‌نامه و نحوة پذیرش مقالات به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه کنید.

جهت پیشگیری از سرقت ادبی، از نرم‌افزار سمیم نور استفاده می‌شود.

مجله در مرحله گذار به هیئت تحریریه‌ جدید قرار دارد و در حال حاضر مقاله‌ای برای داوری نمی‌پذیرد.

شماره جاری: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 30، شهریور 1400، صفحه 0-193 

2. گِل‌نوشته‌ای از تجارت‌خانۀ اِگیبی در اورشلیم

صفحه 29-35

کاثلین آبراهام (نویسنده)؛ استوار کاظمی جامع‌بزرگی (مترجم)


3. خشونت و مُثله کردن بدن در ایرانِ هخامنشی

صفحه 37-66

لوید لولین‌ـ‌جونز (نویسنده)؛ فائزه رحیمی (مترجم)


4. ناگفته‌هایی درباره زندگی فخر رازی و حامیان وی

صفحه 67-97

فرانک گریفل (نویسنده)؛ سیده زهرا حسینی (مترجم)


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه اعضای مشورتی هیات تحریریه ویراستار
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها