به سامانه دوفصلنامه علمی «پژوهش در تاریخ» خوش آمدید

 

 مقالات، ترجمه‌ها و یادداشت‌های تاریخی نویسندگان از طریق این سامانه دریافت و داوری می‌شوند.

مدت زمان داوری حداکثر دو ماه و زبان نشریه فارسی همراه با چکیده انگلیسی است. 

مقالات دوفصلنامه، پس از انتشار، به صورت تمام‌متن و رایگان در دسترس خوانندگان قرار می‌گیرند.

 برای اطلاع از شیوه‌نامه و نحوة پذیرش مقالات به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه کنید.

جهت پیشگیری از سرقت ادبی، از نرم‌افزار سمیم نور استفاده می‌شود.

شماره جاری: دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-211 

شاه اسماعیلِ صفوی در حکایت تُرکی

صفحه 79-110

آملیا گلگر (نویسنده)؛ سمیه بیاتی (مترجم)؛ محمدعلی رنجبر (مترجم)


آشپزخانۀ دربارِ استانبول در دورۀ محمود دوم

صفحه 111-148

اوزگه سامانجی (نویسنده)؛ عارف بیلگین (نویسنده)؛ محمد امین کیخا شاهین پور (مترجم)


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه ویراستار اعضای مشورتی هیات تحریریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها