اصول اخلاقی انتشار مقاله

۱. مقاله، حتی بخشی از آن، نباید برگرفته از اثر علمی دیگری باشد. این رفتار سرقت علمی تلقی شده و پس از اثبات می‌تواند زمینه‌ساز برخورد قانونی با فرد متخلف شود. هیئت تحریریه در این زمینه مرجع تشخیص‌دهنده هستند.

۲. اعضای هیئت تحریریه دربارة داوری آثار خود تصمیم‌گیری نخواهند کرد. 

۳. فردی که به هر دلیل نامش در کنار تولیدکنندگان یک مقالة علمی قید شده است در قبال آن مقاله مسئول است. اعلام بی‌خبری و تبری از فرایندی که منجر به تولید مقاله شده است در هر حال و به هر شکلی غیر قابل قبول خواهد بود.

۴. ارسال هم‌زمان یک مقاله به دو یا چند مجله تخلف محسوب شده و هیئت تحریریه می‌تواند، در صورت احراز تخلف، تا مدتی که صلاح می‌داند از نویسندة متخلف هیچ مقاله‌ای نپذیرد.

۵. هر مقاله را کارشناسی متخصص در حوزة موضوع مقاله داوری خواهد کرد. در موارد خاص، می‌توان اظهار نظر هیئت تحریریه یا سردبیر را به منزلة یکی از داوری‌ها تلقی کرد.

۶. در صورتی که هیئت تحریریه به هر دلیلی نتواند طی حداکثر شش ماه مقاله‌ای را تعیین تکلیف کند، نویسنده مجاز است طی اعلانی کتبی مقاله را به مجلة دیگری بفرستد.