اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

نگار مروتی

تاریخ ایران باستان دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه تهران

negarmorovati71gmail.com

سردبیر

رضا اردو

تاریخ ایران باستان دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه تهران

rezarordouut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

حامد سلطان‌زاده

تاریخ ایران اسلامی دکتری تاریخ، دانشگاه تهران

soltan.9758yahoo.com

عبدالرضا کلمرزی

تاریخ ایران اسلامی دکتری تاریخ، دانشگاه تهران

a.kalmorziut.ac.ir

عباس بصیری بسیج

تاریخ اسلام دکتری تاریخ، دانشگاه تهران

basiriabbassut.ac.ir

محسن پرویش

تاریخ ایران بعد از اسلام دکتری تخصصی از دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

mohsen.parvishyahoo.com

اسماعیل مطلوب‌کاری

تاریخ ساسانی دکتری تاریخ، دانشگاه تهران

matloubkari.esmaeilgmail.com

اکرم کریم زاده اصفهانی

تاریخ ایران اسلامی دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

a.karimzadehut.ac.ir

کامران محمدحسینی

تاریخ اسلام دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

k.mohammadhoseinigmail.com

یزدان صفایی

تاریخ هخامنشی دانشجوی دکتری (پاریس، دانشکدۀ کاربردی مطالعات عالیه)

yazdan.safaeegmail.com

مریم صدیقی

اسناد و نسخ خطی کارشناس ارشد تاریخ دانشگاه تهران

msedighi.asnadgmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

گودرز رشتیانی

تاریخ ایران اسلامی عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران

rashtianiut.ac.ir

علی کالیراد

تاریخ اسلام عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران

ali.kaliradgmail.com

یاسر قزوینی حائری

تاریخ عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران

y.qazviniut.ac.ir

کلثوم غضنفری

تاریخ ایران باستان عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران

k.ghazanfariut.ac.ir

آرزو رسولی (طالقانی)

تاریخ ایران باستان عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

arezoorasouli9gmail.com

ویراستار

شهاب الدین سمنان

تاریخ مذهبی ایران در قرون ۸ تا ۱۰ کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه تهران

sh.semnanut.ac.ir