اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

یاسر قزوینی حائری

تاریخ عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران

y.qazviniut.ac.ir

سردبیر

محمدحسین صادقی

تاریخ اسلام دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه تهران

sadeghihosseinut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

عباس بصیری بسیج

تاریخ اسلام دکتری تاریخ، دانشگاه تهران

basiriabbassut.ac.ir

حامد سلطان‌زاده

تاریخ ایران اسلامی دکتری تاریخ، دانشگاه تهران

soltan.9758yahoo.com

مریم صدیقی

اسناد و نسخ خطی کارشناس ارشد تاریخ دانشگاه تهران

msedighi.asnadgmail.com

یزدان صفایی

تاریخ هخامنشی دانشجوی دکتری (پاریس، دانشکدۀ کاربردی مطالعات عالیه)

yazdan.safaeegmail.com

اکرم کریم زاده اصفهانی

تاریخ ایران اسلامی دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

a.karimzadehut.ac.ir

ویراستار

شهاب الدین سمنان

تاریخ مذهبی ایران در قرون ۸ تا ۱۰ کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه تهران

sh.semnanut.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

آرزو رسولی (طالقانی)

تاریخ ایران باستان عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

arezoorasouli9gmail.com

گودرز رشتیانی

تاریخ ایران اسلامی عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران

rashtianiut.ac.ir

علی کالیراد

تاریخ اسلام عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران

ali.kaliradgmail.com

کلثوم غضنفری

تاریخ ایران باستان عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران

k.ghazanfariut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمد شن

دانشجو دکتری تاریخ/ دانشگاه تهران

mhmdsen16gmail.com

فاطمه بختیاری

دانشجو دکتری تاریخ اسلام/ دانشگاه تهران

bakhtiyari.fatemeut.ac.ir

امید غیاثی

دانشجو دکتری تاریخ ایران باستان/ دانشگاه تهران

omid.ghiasi66ut.ac.ir