زمینه‌های تأسیس سلسله گورکانیان هند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشگاه تهران

چکیده

گورکانیان مهم ترین و قدرتمندترین سلسله مسلمانی بود که در هند تشکیل شد. در دوره گورکانیان هند، در واقع مسلمانان قدرت بلامنازع سیاسی در شبه قاره شدند. سلسله گورکانیان به واسطه ساختار منظم و تشکیلات منسجم توانست سراسر هند را زیر پرچم حکومت مرکزی مسلمانان گردآورد و در حقیقت ، اوج حکومت مسلمانان در منطقه شبه قاره دوره گورکانیان است.
در این پژوهش به زمینه های تأسیس سلسله گورکانیان هند پرداخته شده است.برای تحلیل این زمینه ها از یک سو تأثیر بسترسازی اسلام‌های قرن ها در هند، ضعف سیاسی و نظامی هند، حملات تیمور با هند و ظهور صفویه در ایران مورد مطالعه قرار گرفت.
از سویی دیگر به نقش بابر به عنوان موسس سلسله همانند مدیر سیاسی ـ نظامی و نخبه‌ای نگریسته شده که توانسته است از شرایط خاصی که در منطقة ماورء النهر، ایران و هند به وجود آمده بود، نتیجه ای مطلوب به دست آورد و دولتی مقتدر ایجاد کند، به این ترتیب راه گسترش یک امپراطوری بزرگ را هموار سازد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foundation Basis of Mughal Empire

نویسنده [English]

  • Zeynab Omidian
اطهر رضوی، سیدعباس(1376)، شیعه در هند، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم مرکز انتشارات، قم، ج1
بابر(1350)، بابرنامه، تصحیح گلشن آراء، بیگم، پایان نامه دکترای گروه ادبیات فارسی، دانشگاه تهران
بابر، ظهیرالدین محمد(1308 ق) ، بابرنامه موسوم به توزک بابری، ترجمه خانخانان بیرام خان، به تصحیح میرزا محمد ملک الکتاب، بمبئی، چاپ سنگی، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، شماره 39B/
باسورث، کلیفور ادموند(1380)، سلسله های اسلامی جدید، ترجمه فریدن بدره ای، مرکز بازشناسی اسلام و ایران ، تهران
بدائونی، عبدالقادر بن ملوک (بی تا)،  منتخب التواریخ، به تصحیح احمدعلی صاحب، بی نا، کلکته
بکری، ( 1357 ق / 1938 م)،سید محمد معصوم، تاریخ المعروف به تاریخ معصومی، به تصحیح عمربن محمد داودپوته، مطبعه قیمه، بمبئی 
بهروزان، گیله گل (1379)، هند، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران
جرفا دقانی، ابوالشرف ناصح بن ظفر(1345)، ترجمه تاریخ یمینی، باهتمام جعفر شعار، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران 
الجوزجانی، مهتاج الدین عثمان بن سراج الدین(1342)، طبقات ناصری، تصحیح عبدالحی حبیبی، انجمن تاریخی افغانستان، کابل، ج 1
جهانگشای خاقان(1350)، مقدمه و پیوستها دکتر الله دتا مضطر،، انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ، اسلام آباد
خواندمیر، غیاث الدین بن همام الدین حسینی(1333)، حبیب السیر، کتابخانه خیام، تهران، ج 3
دوغلات، میرزا محمد حیدر(1383)، تاریخ رشیدی، تصحیح عباسقلی غفاری فرد، مرکز نشر میراث مکتوب، تهران
زامباور(1356)، نسبت نامه خلفا و شهریان و سیر تاریخی حوادث اسلام، ترجمه و تحشیه محمد جواد مشکور، کتابفروشی خیام، تهران
شامی، نظام الدین(1363)، ظفرنامه، ویراسته پناهی سمنانی، انتشارات بامداد،  تهران
شاهنوازخان، نواب صمصام الدوله(1888 م)، مآثرالامرا، به تصحیح در درج دانشوری و دیگران، مطبع اردوگائید واقع کلکته، کلکلته ،ج1/1 
شیخ عطار، علیرضا(1381)، دین و سیاست: مورد هند، با مقدمه محمود سریع القلم، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، تهران
فرشته، محمدقاسم بن غلامعلی(1301 ق)، تاریخ فرشته [یا گلشن ابراهیمی]، نول کشور، چاپ سنگی، لکنهو،ج1
کاردوش(1384)، خاطرات هند، انتشارات کتابسرا، تهران
کارگر، عبدالله(1383)، شهنشاه سخنور، انتشارات الازهر، پاکستان
گردیزی، عبدالحی بن ضحاک(1327 ش)، دین الاخبار یا تاریخ گردیزی، با مقدمه میرزا محمدخان قزوینی، بی نا، تهران
لاپیدوس، ایرا.ام(1383)، تاریخ جوامع اسلامی از آغاز تا قرن هجدهم، ترجمه محمود رمضان زاده، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد
مازندارانی ، وحید(1350)، هند یا سرزمین اشراق ، انتشارات فردوسی، بی جا 
محمد حکیم خان(1982)، منتخب التواریخ، تعلیقات و فهرست ها امرار مختاراف، نشرات دانش، دوشنبه، ج1
مجتبایی، فتح الله(1377)، «اسلام در شبه قاره هند و پاکستان»، دایره المعارف بزرگ اسلامی، مرکز دائره المعارف اسلامی، تهران، ج8
میرجعفری، حسین(1381)، تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان،انتشارات سمت، تهران
مهدوی، عبدالرضا هوشنگ(1364)، تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ دوم جهانی (1500-1945)؛ انتشارت امیرکبیر، تهران
میرحسین شاه(1345)، افغانها در هند، دولتی مطبعه انجمن تاریخ افغانستان، افغانستان
 
نوائی، عبدالحسین(1341)، اسناد و مکاتبات تاریخی ایران از تیمور تا شاه اسماعیل، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران
نهرو، جواهر لعل(1350)، کشف هند، ترجمه محمود تفضلی، انتشارات امیرکبیر، تهران، ج اول
واله اصفهانی قزوینی، محمدیوسف(1379)، تاریخ تیموریان و ترکمانان، به کوشش میرهاشم محدث، میراث مکتوب، تهران
هاردی، هریسن(1375)، «بابر»، دانشنامه جهان اسلام، زیر نظر مصطفی میرسلیم،: بنیاد دائره المعارف اسلامی، تهران، ج1 
هالیستر، جان نورمن(1373)، تشیع در هند، ترجمه آذرمیدخت فریدنی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران
یادگار، احمد(1358)، تاریخ شاهی، به کوشش محمد هدایت حسین، کلکته
یزدی، مولانا شرف الدین علی(1336)، ظفرنامه، به تصحیح و اهتمام محمد عباسی، انتشارات امیرکبیر، تهران، ج2
Halim, Abdual)1961(, History of the Lodi sultans of Delhi and Agra, university of Dacca, Dacca
Rvastava, Ashirbadi Lal1966, The Mughul Empir (1526-1803), agra college, Agra