رستم، قهرمان یا ضد قهرمان، بازتاب آن در منابع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان دانشگاه تهران

چکیده

در این نوشته ما با پذیرش این پیش‌فرض که در دوران باستان سه روایت مختلف و متفاوت از خدای‌نامه‌ها وجود داشته است، به بررسی و مقایسه روایت‌های گوناگونی که از مرگ رستم در متون نوشته شده در دوران اسلامی وجود دارند، پرداخته‌ایم. ما کوشیده‌ایم که با مقایسه رویکردهای این متون به موضوع یاد شده، متون نگارش یافته در دوران اسلامی را، در زمینه موضوع مورد بحث این مقاله (مرگ رستم)، از نظر منابع مورد استفاده آنها دسته‌بندی کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rostam, hero or anti hero, it's reflection on sources

نویسندگان [English]

  • Saeed Nikrooz
  • Yaser Malekzadeh
ابن اثیر 1383، الکامل، جلد اول، ترجمه‌ی حسین روحانی، چاپ سوم، اساطیر، تهران
ابن بلخی 1385، فارسنامه، تصحیح گای‌لسترریج و رینولد نیکلسون، اساطیر، تهران
بویس، مری، 1377، نوشته‌ها و ادب پارتی، تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانی جلد سوم، قسمت دوم،‌ پژوهش دانشگاه کمبریج، گردآورنده احسان یارشاطر، ترجمه‌ی حسن انوشه، امیرکبیر
تاریخ بلعمی، ابومحمد بن محمد بن بلعمی،1381، ‌تصحیح محمد تقی بهار، دنیای کتاب، تهران
تاریخ ثعالبی، 1386، ابو منصور عبدالملک بن محمد بن اسماعیل ثعالبی نیشابوری٬ به کوشش محمد فضائلی، نشر نقره، تهران.
تاریخ سیستان 1381، مولف معلوم، تصحیح ملک‌الشعرای بهار، دنیای کتاب، تهران
دوستخواه، جلیل، 1381، اوستا کهن‌ترین سرودهای ایرانیان، چاپ ششم، مروارید، تهران
دینوری، 1376، اخبارالطوال، ترجمه‌ی دکتر محمود مهدوی دامغانی، چاپ دوم، نشر نیم تهران.
شاهنامه فردوسی، 1386، به کوشش جلال خالقی مطلق٬ دفتر پنجم٬ مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، تهران.
گردیزی، 1384، زین‌الاخبار به اهتمام رحیم رضا زاده ملک، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران
مجمل‌التواریخ و القصص، 1381، تصحیح ملک‌الشعرای بهار، دنیای کتاب، تهران
 
مسعودی، 1381، التبید و الاشراف، ترجمه‌ی ابوالقاسم پاینده، علمی فرهنگی، تهران
ـــــ ، 1382، مروج‌الذهب، جلد اول، ترجمه‌ی ابوالقاسم پاینده، علمی فرهنگی، تهران
Shapur Shahbazi، Alireaz، 1990 On the xuadāy-nāmay، Papers in Honour of Prof. Ehsan ĭarshater، Acta Iranica 30، Leiden، 208-29