جغرافیای تاریخی تاهرت (۱۶۰ تا ۲۹۶ ه ق)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه الزهرا

چکیده

تاهرت مقر حاکمیت خوارج اباضیه بنی رستم(164-296ه.ق) از نظر جغرافیای تاریخی اهمیت بسزایی دارد،این شهر از لحاظ موقعیت و عوارض جغرافیایی و اقلیمی زمینه ساز تجمع افراد و قبایل گشت ، و در عصر بنی رستم این منطقه به رشد و شکوفایی اقتصادی - تجاری رسید. نوشتار حاضر در نظر دارد که به بررسی جغرافیای تاریخی تاهرت در عصر خوارج بنی رستم بپردازد،که به تفسیر و توصیف وضعیت سیاسی – اقتصادی آن مبادرت می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Geography of Tiaret (160 to 296 Hijri)

نویسنده [English]

  • Hayat Moradi
-ابن خلدون، عبدالرحمن ،  1984 م، العبر، تونس، دارالتونسیه .
-ابن خلدون  ، عبدالرحمن ،  ، 1988م، مقدمه، بیروت ، دارالهلال .
-ابن الصغیر،1375، اخبار بنی رستم، ترجمه جودکی، تهران،وزارت ارشاد اسلامی .
-ابن عذاری، محمد، 1983 م،  بیان المغرب، بیروت، دارالعربیه للکتاب .
-ابن واضح، 1364، البلدان ، تهران ، بنگاه ترجمه و نشر .
-ادریسی،  محمد بن عبدا...،، 1974م، نزهه المشتاق فی اختراق الآفاق ، بی جاف مکتب صبری .
-البکری ، عبدالعزیز، بی تا، المسالک والممالک، پاریس، بی جا .
-البکری ،عبدا...بن عبدالعزیز، ، 1965م، المغرب فی ذکر بلاد المغرب،پاریس، بی جا .
-الجنحانی، حبیب ،2005 م، المجتمع العربی الاسلامی ، الکویت، عالم المعرفه .
-المقدسی ، محمد بن احمد،  ، 1361، احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم ، ترجمه منزوی، تهران ، مؤلفان ایران .
-المقدسی، احمد، ، 2003م، رحله ، بیروت، دارالسویدی .
- بلاذری ، احمد بن یحیی،  1988م، فتوح البلدان ،بیروت، المکتبه الهلال .
- بورویبه، رشید ،بی تا، المدن المندثره، الجزایر، وزاره اعلام و الثقافه .
-  مونس، حسین ،، بی تا، فتح العرب للمغرب، بی جا، الثقافه الدینیه .
-مونس، حسین ،  1412،تاریخ المغرب و حضارته، بیروت، دار الحدیث .  
- نبئی ، ابو الفضل ،1365  ، نقش عوامل جغرافیا در رویدادهای تاریخی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال اول، مشهد .
- یاقوت، 1977م، معجم البلدان ، بیروت، دارالاحیاء التراث.