بررسی شرح حکمه الاشراق قطب الدین شیرازی و نقش وی در تقریب سه مکتب اشراق، مشاء و عرفان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ اسلام

3 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران

چکیده

قطب الدین محمود بن مسعود شیرازی، ستاره شناس، پزشک، فیلسوف، شاعر و موسیقی دان سده ی هفتم هجری می باشد .وی در شیرازی متولد شد و ابتدا در نزذ پدر به طبابت در بیمارستان مظفریه ی شیراز پرداخت اما این کار وی را اقناع ننمود ،پس راه سفر  در پیش گرفت تا بدین وسیله هم بر علم خود بیفزاید و هم از حضور اسایتد گوناگون بهره مند شود. علامه قطب الدین شیرازی علامه بر اینکه در علوم مختلف دستی توانا داشت در فلسفه نیز تبحری ویژه داشت .وی شارح حکمه الاشراق ،اثر معروف شیخ اشراق می باشد .وی در نزد اساتید مختلف با تفکرها و اندیشه های مختلف آشنایی یافت و در جهت تقریب میان آن ها تلاش نمود. ما در این مقاله در پی معرفی شرح حکمه الاشراق علامه بوده  و سعی بر آن داریم که بدانیم علامه تنها به شرح کلمه به کلمه سخنان سهروردی نپرداخته است. در این مقاله درخواهیم یافت که علامه تا چه حدی در تقریب میان سه اندیشه و تفکر اشراق و مشاء  و عرفان نقش داشته است  و چه عواملی باعث آشنایی وی با این سه تفکر متفاوت شده است.و اینکه این تفکر تا چه حدی در نسل های بعدی علامه تاثیر نهاده است .این مقاله بر اساس منابع دست اول تاریخی و منابع تحقیقاتی نوشته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey On "Hikmat Al-Ishraq" of Qutb al-Din al-Shirazi

نویسندگان [English]

  • Mostafa PirMoradian 1
  • Marziye Keyhani 2
  • Marjan Rezaee 3
_ ابن عربی، محمد بن علی، فصوص الحکم، نشر باستان، 1385
_ ابوریان، محمد علی، مبانی فلسفه اشراق از دیدگاه سهروردی، ترجمه محمد علی شیخ، انتشارات شهید بهشتی، 1372
_  بکار، عثمان، طبقه بندی علوم از نظر حکمای مسلمان، ترجمه جواد قاسمی، موسسه چاپ آستان قدس رضوی، مشهد،  چاپ اول ،1381
_حقیقت، عبدالرفیع،  تاریخ علوم و فلسفه ایرانی از آغاز تا امروز، چاپ آرین، 1378
_ خواجوی، محمد، دوصدرالدین، چاپ ایران مصور، چاپ اول،  1378
_  دینانی، غلامحسین، شعاع اندیشه و شهود در کلام سهروردی، نشر حکمت، چاپ دوم، 1366
_ رضوی، امین، سهروردی و مکتب اشراق، ترجمه  عبدالدین کیوانی، نشر مرکز، چاپ دوم، 1382
 _ سبحانی، جعفر، هستی شناسی در مکتب صدر المتالهین، نشر دارالتبلیغ، 1387
_ شهرزوری، شمس الدین محمد، شرح حکمه الاشراق، به کوشش حسین ضیائی، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1372
_ شیرازی، قطب الدین محمود بن ضیاء الدین مسعود، دره التاج لغره الدباج، به تصحیح محمد مشکوه، انتشارات حکمت، چاپ دوم، 1365-
_ __________________، شرح حکمه الاشراق، 1315
_ عبودیت، عبد الرسول، درآمدی بر نظام حکومت صدرایی، نشر سمت، تهران، 1385
_  فرای، ریچارد، عصر زرین فرهنگ ایران، ترجمه مسعود رجب نیا، نشر سروش، تهران، چاپ اول، 1358
 _کوربن، هانری،  تاریخ فلسفه اسلامی، ترجمه سید جواد طباطبائی، نشر کومش، چاپ اول،  1رضوی _ امین، سهروردی و مکتب اشراق، ترجمه عبد الین کیوانی، نشر مرکز، چاپ دوم، 1382
_ میر،محمد تقی، شرح احوال و آثار قطب الدین شیرازی، نشر دانشگاه شیراز،  1336
_  مینویی،مجتبی، یادنامه ایرانی مینورسکی، نشر دانشگاه تهران،1348
_مشکوه الدینی، عبدالحسین، نظری به فلسفه  صدر الدین، چاپ تابان، 1345
_نصر،سید حسین ، سه حکیم مسلمان، ترجمه احمد آرام، انتشارات فرانکلین، تهران، چاپ دوم، 1352 _ والبریج، قطب الدین و علم الانوار در فلسشفه اسلامی، ترجمه جواد قاسمی، نشر پژوهش های اسلامی آشتان قدس، 1375