شمه‌ای از مناسبات ایران و آلمان در دوران تیموری و صفوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانش‌آموخته تاریخ جهان دانشگاه تبریز

چکیده

مناسبات ایران و آلمان به گذشته‌های بسیار دور بر می‌گردد اما پس از ورود اسلام به ایران، در دوره تیموری با سفر ماجراجویانه یوهانس شیلت برگر این روابط در قالب فرهنگی آغاز و در دوره صفوی اوج گرفت. هر چند روابط اقتصادی به ویژه روابط تجاری اروپا در دوران صفویه در پس مناسبات سیاسی جهت مقابله با دشمن مشترک یعنی امپراتوری عثمانی صورت پذیرفت لیکن امپراتوری هابسبورگ تا حدی از این امر مستثنی بود و بیشتر هدف‌های تجاری- فرهنگی را دنبال می‌کرد. این مناسبات چه در حوزه تجارت و چه فرهنگ در دوران شاه عباس اول افزایش چشمگیری یافت که اروپاییان خاصه آلمان‌ها در این موقع به دنبال خرید ابریشم به عنوان یک ماده خام از ایران بودند تا با تبدیل آن به کالا سود بیشتری از آن خود سازند و همچنین اوج سفرنامه نویسی و شناخت فرهنگ ایرانی به صورت گسترده و بازتاب آن در اروپا در عصر صفوی آغاز شد که این امر در شناخت روحیات و سنن ایرانی به عنوان یکی از جوامع سنتی شرق و استثمار آن در قرون بعدی موثر واقع شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Look at Iran and Germany Relationships in Timurid and Safavid Era

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahsavan Pour
  • Masoud Tarzmany
تقی زاده. قباد، (1372). آلمان در نیم قرن اخیر. تهران. شرکت سهامی افست.
ذوقی، ایرج. (1367). ایران و قدرتهای بزرگ در جنگ جهانی دوم. تهران. انتشارات پاژنگ.  
رهنما، تورج. (1383). یک عمر در خدمت دو فرهنگ. تهران. انتشارات بهجت.
سیوری، راجر، (1374). ایران عصر صفوی. ترجمه کامبیز عزیزی. چ 4. انتشارات نشر مرکز. تهران.
ظهیر نژاد ارشادی، مینا. (1376). گزیده اسناد روابط ایران و آلمان. جلد 1. تهران. انتشارات وزارت امور خارجه. چاپ دوم.
فلسفی، نصرالله. (1375). زندگانی شاه عباس اول. ج4. تهران.انتشارات علمی.
فوران، جان. (1380). مقاومت شکننده (تاریخ تحولات اجتماعی ایران). ترجمه احمد تدین. تهران. انتشارات رسا.
نوائی، عبدالحسین. (1366). ایران و جهان. ج1. تهران. موسسه نشر هما.
هوشنگ مهدوی، عبدالرضا. (1384). تاریخ روابط خارجی ایران(از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ دوم جهانی). تهران. انتشارات امیر کبیر.
یار شاطر، احسان. (1384). تاریخ روابط ایران و آلمان( دانشنامه ایرانیکا، 5). ترجمه پیمان متین. تهران. انتشارات امیر کبیر.
ب) مقالات و پایان نامه ها
انصاری، هرمز. (1346). مناسبات ایران و آلمان در عهد صفویه. مجله کاوه مونیخ، شماره 10 و 11، صص 244 نا 246.
انصاری، هرمز (1346). مناسبات ایران و آلمان در عهد صفویه. مجله کاوه مونیخ. شماره 12. صص 41 تا 43.
آریان پور، امیر اشرف. (1353). پانصد سال روابط ایران و آلمان. مجله هنر و مردم. شماره 146و 147. صص 37-59.
ساعی، احمد. (1388). نقد و ارزیابی نظریه نظام جهانی: موافقان و منتقدان. فصلنامه مطالعات سیاسی. شماره 5. صص 38-63.
شاهسون پور، ابوالفضل. (1391). مناسبات اقتصادی ایران و آلمان از دوره صفویه تا پایان جنگ جهانی اول. فصلنامه پژوهش در تاریخ. شماره 6. صص 125-109.
--------------------. (1390). مناسبات اقتصادی و فرهنگی آلمان و ایران بین دو جنگ جهانی(1939-1918). استاد راهنما: جلیل نائبیان. کارشناسی ارشد. دانشگاه تبریز. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. گروه تاریخ.
عرفان، محمود. (1317). سفیر شاه عباس در آلمان و در حضور پاپ. مجله مهر. شماره 10. صص 38-44.
 
Arrowsmith Brown. J. H, (translator) 1991, Prutky's travels to Ethiopia and other countries. London: Hakluyt Society, (The section concerning Prester John is pp. 115–117).
Boyd,Lee & Houpt, A Katherine, 1994, przewalski's horse, state university of Newyork press and Albany, N.Y.
Telfer j. Buchan, 1995, the bondage and Travels of Johann Schiltberger in Europe, Asia and Africa (1396-1427), London.
  walter Alison Phillips, 11Th ed.1911, Encyclopedia Britannica,Vol 29, published: Cambridge University Press).)
 
 http://en.wikipedia.org /wiki/Encyclop%C3%A6dia_Britannica_Eleventh_Edition
http://en.wikipedia.org /wiki/Prester_John