منابع تاریخ محلی کرمان در دوره اسلامی تا پایان عصر قاجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی دانشگاه آزاد واحد داراب

چکیده

کرمان یکی از مناطق مهم ایران به حساب آمده و در دوره های مختلف تاریخی نقش محوری داشته است. بررسی و مطالعه بر روی تاریخ نگاری محلی هرچند مدتی است به آن پرداخته می شود اما باز هم نیاز به کار دارد. در این تحقیق سعی شده تا تاثیر سلسله ها و حکام محلی منطقه و شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم برآن، طی دوران اسلامی، بر روند تاریخنگاری منطقه مورد بررسی شود. این کار درضمن شناسایی و نقد ومعرفی آثار انجام گرفته است. دستاورد حاصله ازاین پژوهش این است که تاریخ نگاری کرمان با روی کارآمدن حاکمان و حکومت­های مستقل محلی آغاز شد. ا ین حاکمان از دلایل اصلی رو نق تاریخ­نگاری محلی جنوب شرق بوده­اند. سلسله­های محلی سلجوقیان و قراختایان کرمان نقش اساسی در تدوین و نگارش این گونه از آثاردر جنوب شرق را داشته­ا­ند. درمواقعی که حکومت ها ی محلی رو به ضعف بودند و منطقه نا امن می شد، روند کندی بر نوشتن این نوع آثار حاکم می شد. از عصر قاجاریه به بعد و اهمیت یافتن منطقه جنوب شرق ایران، آثار متنوع و متعددی از تواریخ محلی، در آنجا شکل گرفت. این آثار جدید ضمن مطالب سیاسی، حاوی مطالب بسیاری در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم منطقه بودند. این درصورتی بود که در دوره های پیشین عمده مطالب منابع محلی روی مسایل سیاسی بود. این به دلیل ارتباط تنگاتنگ نویسندگان این نوع از منابع با حکام و سلسله های محلی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kerman Local History Sources in Islamic until the end of Qajar Era

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Balouchi
  • Saleh Dianatju
  • Roham Ansari
احمدی کرمانی، شیخ یحیی، (1386)، فرماندهان کرمان، به تصحیح باستانی پاریزی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات نشر.
بیات، عزیرالله، (1377) شناسایی منابع و مآخذتاریخ ایران، چاپ چهارم، ج 1، تهران: انتشارات امیرکبیر.
حامدکرمانی، ابو حامد حمیدالدین احمد، (1331) المضاف الی بدایع الا زمان فی وقایع کرمان، به کوشش عباس اقبال، چاپ اول، تهران: چاپخانه مجلس
---------------------------------، (1356) عقد العلی للموقف الا علی، به کوشش علی محمد نایینی، چاپ دوم، تهران: انتشارات روزبهان.
---------------------------------، (1326) بدایع الازمان فی الوقایع کرمان، به کوشش مهدی بیانی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
خیراندیش، عبدالرسول. « اوقاف قراختاییان کرمان» مجله میراث جاویدان، شماره 10، سال هفتم
خیراندیش، عبدالرسول. (1380) «صورت شناسی تاریخ های محلی» کتاب ماه تاریخ وجغرافیا، شماره 45و44
خبیصی، محمدابراهیم، (1386) سلجوقیان و غز در کرمان، تصحیح و مقدمه، باستانی پاریزی، چاپ اول، تهران: نشر علم.
زرین کوب، عبدالحسین، (1387) تاریخ ایران بعد از اسلام، تهران: انتشارات امیرکبیر.
سالاری بشادی، علی و رحیم لو یوسف.(1386) « سیرتاریخنگاری محلی در کرمان» مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.
سالار بهزادی، عبد الرضا، (1368) بلوچستان درسالهای 1307تا1317ه ق ، به کوشش ایرج افشار، تهران: مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات محمود افشاریزدی.
صالحی، نصرالله. (1380) «کتاب شناسی توصیفی تا­ریخ­های محلی» کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره­ 44-45
 
کرمانی، ملا محمد مومن، (1384) صحیفه الارشاد، تصحیح باستانی پاریزی، تهران: انتشارات علم.
محرابی، سعید، (1320) تذکره الاولیا، به کوشش حسین کوهی، تهران: چاپخانه مجلس.
مشیزی، میرمحمد سعید، (1369) تذکره صفویه کرمان، به کوشش محمد ابراهیم باستانی پاریزی، تهران: انتشارات علم.
منشی کرمانی، ناصرالدین، (1362) سمط العلی للحضره العلیا، تصحیح عباس اقبال، تهران: انتشارات اساطیر.
وزیری، احمدعلی خان، (1386) جغرافیای بلوچستان، تصحیح محمدرضا نصیری، تهران: انتشارات آثار و مفاخر فرهنگی.
------------------، (1385) تاریخ کرمان، تصحیح وتحشیه باستانی پاریزی، تهران: انتشارات علم.