دلمن‌ها و کارکردهای مختلف آن در نزد مردمان گذشته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد و دبیر تاریخ

چکیده

دلمن ها بناهایی متعلق به پیش از تاریخ اند که با چند تخته سنگ مسطح افقی و عمودی پوشانده شده اند. همانگونه که می دانیم، مطالعه فرهنگ عامه در همه زمانها و مکانها، کاری شایسته است. مقاله حاضر نیز پژوهشی در ارتباط با کارکردهای فرهنگ موسوم به دلمن، بر اساس شواهد تاریخی و باستان شناختی است و با تفسیر و تبیین و مطالعه داده‌ها، به بدنبال حلقه ای برای ارتباط آنها با مطالعات مردم شناختی می باشد. در ارتباطات با دلمن ها آثار قلیلی در ایران به نگارش در آمده است. اما باید اذعان کنیم  به رغم اینکه در برخی نواحی، دلمن هایی وجود دارد که قدمت آنها به ده هزار سال پیش باز می گردد، چنین آثاری هنوز هم مفهوم کارکردی خود را در بین مردمان کنونی برخی از مناطق جهان، از دست نداده اند. توجه عظیمی که به خاستگاه دلمن ها می شود به جهت پراکندگی آنها در نقاط مختلف جهان است. ممکن است اینها ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند، اما چنین به نظر می رسد که دارند و دقیقا همین مساله است که پژوهش پیرامون کارکردهای چنین بناهایی را ضروری می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dolmens and their Various Functions for Foretime People

نویسنده [English]

  • Laleh Erfani Namin
رهبرگنجه، تورج(مرداد 1383)، سرپناه انسان های نخستین؛ مجله کیهان فرهنگی » شماره 214
ماله آلبر و ژول ایزاک(1332)، تاریخ ملل شرق و یونان عبدالحسین هژیر، ج دوم، تهران: انتشارات ابن‏سینا
Gary R. Varner(2004), Menhirs, dolmen, and circles of stone: the folklore and magic of sacred stone;NY: Algora Publishing
Herr, Larry G. (Dec., 2002), 5,000-Year-Old Burials Discovered in Jordan; Near Eastern Archaeology, Vol. 65, No. 4, Petra: A Royal City Unearthed
Luckenbill,D. D(May, 1910), The Early Religion of Palestine; The Biblical World, Vol. 35, No. 5
Macalister R.A.S(2011), A century of excavation in Palestine; Adrian: Nabu Press
MacCurdy George Grant(Jan. - Mar., 1905), Prehistoric Surgery-A Neolithic Survival; American Anthropologist, New Series, Vol. 7, No. 1
Martinsson-Wallin Helene(2010), Paul Wallin; The story of the only (|) megalith grave on Gotland Island; Documenta Praehistorica XXXVII
MARKOVIN V.I. (Spring 2002),Western Caucasian Dolmens Mysticism, Scientific Opinions and Perspectives on Further Study; Anthropology & Archeology of Eurasia, vol. 41, no. 4
Megre, V.( 1997) Zveniashchie kedry Rossii. Series “Zveniashchie kedry Rossii; Moscow
Merrifield, Ralph.( 1987), The Archaeology of Ritual and Magic. NY.: New Amsterdam Books
Oliveira Jorge(2011),THE EARLY NEOLITHIC OF THE “COUDELARIA DE ALTER IN THE CONTEXT OF THE MEGALITHISM OF NORTHERN ALENTEJO REGION – PORTUGAL(in); Ramirez P. Bueno, E. Cerrillo Cuenca, From the Origins: The Prehistory of the Inner Tagus Region, BAR International Series2219
Polcaro A and Vito Francesco Polcaro (2006),Early Bronze Age Dolmens in Jordan and their orientations; Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Special Issue, Vol. 6, No 3
 Polcaro, A., (2006) The dolmens and the Concept of Death in Early Bronze Palestine, Proc. of the 5th ICAANE Conference, Madrid, 3-8 April
Polcaro A(2010) JEBEL MUTAWWAQ DOLMENS: CULT OF ANCESTORS IN EB I WADI AZ-ZARQA VALLEY(in); Paolo Matthiae, Frances Pinnock, Lorenzo Nigro and Nicolò Marchetti(ed.), Proceedings of the 6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Harrassowitz Verlag · Wiesbaden, Vol.2
Riordáin, Seán P.( 1979), Antiquities of the Irish Countryside. London: Methuen and Company Ltd.  
Smith G. Elliot(1913),The Origin of the Dolmen; Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland; Man, Vol. 13