تحلیلی بر چگونگی روابط ایلخانان با حکام آسیای صغیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد فرهنگ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده

زمانی که مغولان به فرماندهی جورماغون و بایجو حملاتشان را به منطقه آسیای صغیر آغاز کردند، این منطقه در اختیار سلاجقه روم بود که در اوخر قرن پنجم هجری حکومتی مستقل تشکیل داده بودند.همزمان با این حملات غیاث‌الدین کیخسرو دوم یکی از بی‌تدبیرترین سلاطین سلاجقه روم  بر آسیای صغیر حکمرانی می کرد که بدون هیچ مقاومتی در برابر مغولان  تسلیم شدند و آنها همانند دیگر مناطق دست به کشتار عظیم  مردم و تخریب بلاد روم کردند. با تاسیس حکومت ایلخانی برای تسلط و کنترل منطقه  مهم و استراتژیک آسیای صغیر از روش وتدابیر دیگری همچون گماردن افرادی مطیع از سوی دربار ایلخانی استفاده و خیلی کم به  جنگ و درگیری مستقیم  با حکام دست نشانده آسیای صغیر می پرداختند. بنابراین هدف از این مقاله بررسی چگونگی روابط ایلخانان با حکام آسیای صغیر می باشد که با روش توصیفی – تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای نگاشته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of how Relations Ilkhanid with of Asia Minor Governors

نویسنده [English]

  • Fardin Somaghi
چکیده [English]

When moguls under Jormakhon and Baijoun's authority began their invasions to Asia minor which ruled by RomeSeljuks who formed anindependent government in the end of 5th century hegira.Keykhosrow who was one of the most imprudent of second Seljuk kings ruling in Asia minor surrendered without resistance against moguls. And they slaughtered and destructed Rome cities. With establishment Ilkhanid government to control and hegemony the important and critical area of Asia Minor were applied other way and tactics like; appointed KasraAldinMotie by Ilkhanid court and they were hardly conflicteddirect in thesubordinated governorsof Asia Minor. So the purpose of this article is that studies relationships between Ilkhanid and Asia minor governors which is written at analytical-descriptive way and based on library resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ilkhanid
  • RomeSeljuks
  • Asia Minor
  • Relations
ابن بطوطه شرف الدین ابوعبدالله (1370)سفرنامه ابن بطوطه، ج1، ترجمه محمدعلی موحد، تهران، آگاه.
ابن بی بی، ناصرالدین حسینی(1902) مختصر سلجوق نامه، به اهتمام: م.و.هوتسما، تهران، بی نا.
ابن خلدون، عبدالرحمن(1368)العبر (تاریخ ابن خلدون) ، ترجمه عبدالحمید آیتی، ج4و2، تهران مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
اشپولر، برتولد(1368) تاریخ مغول در ایران، ، ترجمه محمود میرآفتاب، تهران، علمی فرهنگی.
اقبال آشتیانی ،عباس(1365) تاریخ مغول، ، تهران، امیرکبیر
آقسرایی، کریم الدین محمودبن محمد( 1362)تاریخ سلاجقه (مسامره الاخبار و مسایره الاخیار)، به اهتمام عثمان توران، تهران، اساطیر
بویل ،جی.آ. (1366)تاریخ ایران (از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان )،ج5، ترجمه حسن انوشه، ، تهران،امیر کبیر،
بیانی، شیرین (1370)دین و دولت در ایران عهد مغول (از تشکیل حکومت منطقه ای مغولان تا تشکیل حکومت ایلخانی)، ج1، تهران مرکز نشر دانشگاهی
بیانی، شیرین (1375)دین و دولت در ایران عهد مغول (سیاست خارجی ایلخانان)، ج3،  تهران ، مرکز نشر دانشگاهی
بیانی، شیرین(1379) مغولان و حکومت ایلخانی در ایران، ، تهران، انتشارات سمت
تیموری،ابراهیم(1377) امپراطوری مغول و ایران،تهران،انشارات دانشگاه تهران
جوزجانی، منهاج الدین عثمان بن سراج الدین (1363)طبقات ناصری، ، به تصحیح عبدالحی حبیبی، تهران، دنیای کتاب
خواندمیر، غیاث الدین بن همام الدین(1351) تاریخ حبیب السیر، به کوشش محمد دبیر سیاقی، تهران، خیام
خیراندیش، رسول(1371) ریشه یابی نام و پرچم کشورها، ، تهران، کویر
رانسیمان ،استیون (1371)تاریخ جنگهای صلیبی، ج1،  ترجمه منوچهر کاشف، تهران، علمی و فرهنگی
الزویری، محجوب( 1380)جغرافیای تاریخی در قرن نهم هجری، ، انتشارات وزارت امور خارجه
شبارو، عصام محمد (1380)دولت ممالیک و نقش سیاسی و تمدنی آنان در تاریخ اسلام، ، ترجمه شهلا بختیاری، قم ، پژوهشکده حوزه و دانشگاه
شیرازی ، شرف الدین بن فضل الله (1328) تاریخ وصاف، ، تهران ،ابن سینا
فرغانی ،سیف‌الدین (1364)دیوان سیف‌الدین فرغانی، ج 1، تصحیح و مقدمه ذبیح الله صفا، تهران، فردوسی
القاشانی ،ابوالقاسم عبدالله بن محمد (1348)تاریخ الجایتو، ، به اهتمام مهین همبلی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب
قره چانلو، حسین(1380) جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی، ، تهران، انتشارات سمت
گروسه، رنه(1379) امپراطوری صحرانوردان، ، ترجمه عبدالحسین میکده، تهران، انتشارات علمی فرهنگی لسترنج، گای(1364) جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی ، ترجمه محمود عرفان، تهران،علمی و فرهنگی
لین پول، استانلی و دیگران(1375)تاریخ دولتهای اسلامی و خاندانهای حکومتگر، ترجمه صادق سجادی، ج2، تهران،
مستوفی، حمدالله (1362)تاریخ گزیده، ، به اهتمام عبدالحسین نوایی، تهران، دنیای کتاب
مشکور ،محمدجواد(1350) اخبار سلاجقه روم (مقدمه بر اخبار سلاجقه روم)، ، به همراه متن کامل مختصر سلجوق نامه ابن بی بی…، تهران، کتابفروشی تهران
مولف ناشناس(1350) تاریخ آل سلجوق در آناطولی ، به اهتمام محمدجوادمشکور، کتابفروشی تهران
نیشابوری، ظهیرالدین (1332)سلجوق نامه، ، ذیل سلجوقنامه تألیف ابوحامد محمدبن ابراهیم، به مقدمه اسماعیل افشار، تهران، کلاله خاور.
همدانی رشیدالدین (1367)جامع التواریخ (از آغاز سلطنت هولاکوخان تا پایان دوره غازان)، به اهتمام بهمن کریمی، تهران، اقبال یوسفی حلوایی، رقیه(1381) روابط سیاسی سلاجقه روم با ایلخانان، ، تهران، امیرکبیر.