جایگاه دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی کشورها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده امام صادق‌(ع)

2 کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشگاه گیلان

چکیده

امروزه درحالی که از دیدگاه برخی نظریات روابط بین الملل و در آثار تعدادی از دانشمندان و نویسندگان کلاسیک سیاست های برون مرزی، به‌منظور توضیح عوامل موثر در زندگی بین المللی صرفاً بر پدیده‌های سیاسی و اقتصادی تاکید می‌ورزند؛ در مقابل، بسیاری از پژوهشگران ژرف‌اندیش دریافته‌اند که تنها باتکیه بر عوامل سیاسی و اقتصادی محض نمی توان به ژرفای روابط بین ملت ها دست یافت. آنان برای دستیابی به شناختی واقع بینانه از روابط بین المللی تمرکز بر مسائل فرهنگی و توجه خاص به حیطه فرهنگ را تجویز می کنند.
با این وصف، نوشته حاضر کوششی است در جهت شناخت دقیق مفهوم دیپلماسی فرهنگی، کارویژه‌های آن در پیشبرد سیاست خارجی کشورها به‌خصوص در عصر بهره‌گیری از شیوه‌های نوین فناوری اطلاعات در عصر ارتباطات و فرآیند جهانی شدن فرهنگ و سیاست در دهکده جهانی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of cultural diplomacy in foreign policy

نویسندگان [English]

  • Sadegh Salimi Beni 1
  • Mohammad Mojaver Sheykhan 2
چکیده [English]

Nowadays, while some theories of international relations from the perspective of the works of classical writers, scientists and foreign policy, in order to explain the factors in the political and economic phenomena purely on international emphasize life, In contrast, many researchers have found that single-minded focus on the profound political and economic factors as the depth of relations between nations cannot be found. They to achieve a realistic understanding of cultural issues and international relations, focusing particular attention given to the area of culture. However, the present paper is an attempt to understand the exact meaning of cultural diplomacy functions in foreign policy especially in the evening enjoying new ways of communication in the age of information technology and the globalization of culture and politics in the global village.

کلیدواژه‌ها [English]

  • diplomacy
  • Culture
  • communication and foreign policy
آشنا، حسام الدین ، 1382 ، تحولات دیپلماسی فرهنگی آمریکا ،صص5-6 شماره 6 ، فصلنامه چشم انداز ارتباطات فرهنگی ، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
آشنا، حسام ‌الدین (1383)، «فرهنگ، ارتباطات و سیاست خارجی: ارائه مدلی برای دیپلماسی عمومی»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، ش 21 (بهار 83)
آلادپوش، علی؛ توتونچیان، علیرضا (1372). دیپلمات و دیپلماسی، تهران: وزارت امورخارجه، سازمان چاپ و انتشارات.
بیات ،محمود ،دیپلماسی دیجیتال :مرکز اسناد وتاریخ دیپلماسی ،1386،دفترمطالعات سیاسی وبین المللی وزارت امور خارجه
پهلوان ، چنگیز ، 1378 ، فرهنگ شناسی ، گفتارهایی در زمینه فرهنگ و تمدن تهران ، انتشارات پیام امروز
جعفری هفتخوانی ، نادر ، 1386 ، از دیپلماسی عمومی تا دیپلماسی دیجیتال ، مجموعه مقالات همایش ارتباطات بین فرهنگی و سیاست خارجی :رویکرد ایرانی، سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی
حسن خانی ، محمد ، 1386 ، نقش فرهنگ و ابزارهای فرهنگی در طراحی و پیشبرد دیپلماسی؛ با تاکید برسیاست خارجی ایالات متحده آمریکا ، مجموعه مقالات همایشارتباطات بین فرهنگی و سیاست خارجی :رویکرد ایرانی، سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی
حقیقی ،رضا،،1386 ،فرهنگ ودیپلماسی (درآیینه دیپلماسی فرهنگی اتحادیه اروپادرقبال جمهوری اسلامی ایران) ،تهران: انتشارات بین المللی الهدی
رضاداد، درویش (1384) . کتاب آمریکا (6) ویژه دیپلماسی عمومی آمریکا ،تهران :چاپ اول انتشتارات موسسه فرهنگی مطالعات وتحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران 
سلیمی ، حسین ، 1385، فرهنگ گرایی ، جهانی شدن وحقوق بشر ، تهران : مرکزچاپ وانتشارات وزارت امورخارجه ،
کاظمی، علی اصغر (1368). دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین‌المللی. ـ تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات. چاپ دوم.
مورگنتا، هانس.‌جی. (1374)، سیاست میان ملت‌ها: تلاش در راه قدرت و صلح، ترجمه حمیرا مشیرزاده ـ تهران: وزارت امورخارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات.