معرفی و نقد نسخه‌ی خطی تاریخ قوامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری رشته تاریخ گرایش تاریخ اسلام دانشگاه تهران

چکیده

نسخه‌های خطی، میراث گرانبهای پیشینیان و سند نوشتۀ گذشته است که فرهنگ دیروز را به امروز پیوند می‌زند و تجربه‌های گرانسنگ گذشته را در زمینه‌های گوناگون به نسل‌های پسین می‌سپارد. با اینکه این منابع کمتر در دسترس همگان قرار می‌گیرد و کمتر از آنها استفاده می‌شود، جزو مهمترین منابعی است که می‌تواند اطلاعات سودمند و قابل توجهی در دسترس محققان قرار دهد.
   در این میان، نسخۀ تاریخ قوامی، اثر حاجی اسدالله خان درویش بن حاجی ابراهیم قوام کلانتر شیرازی، از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ چرا که نقاط مبهمی از تاریخ خاندان قوامی، از خاندان‌های متنفذ ایرانی و تاریخ قاجار را، مشخص می‌سازد. از این رو نگارنده بر آن است به بررسی موارد زیر بپردازد: 1. معرفی مؤلف و آثار وی 2. ویژگی‌های ظاهری نسخه 3. ساختار محتوای متن 4. ویژگی‌های محتوای متن 5. تاریخ قوامی در متن تاریخ قاجار 6. سبک نگارش 7. هدف تألیف.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction and Criticism of "Tarikh-e Ghavami" Manuscript

نویسنده [English]

  • Zeinab Omidiyan
ـ اعتمادالسلطنه، محمد حسن خان، صدرالتواریخ، به کوشش محمد مشیری، تهران: کتابفروشی زواره،1344.
ـ حسین فسایی، حسن، فارسنامۀ ناصری، تهران: امیرکبیر،1367.
ـ خورموجی، محمدجعفر، حقایق الاخبار ناصری، به کوشش حسین خدیوجم، تهران: کتابفروشی زواره، 1344.
ـ دهخدا، علی اکبر، لغتنامۀ دهخدا، تهران: دانشگاه تهران، امیر کبیر،1364.
ـ لسان‌الملک‌ سپهر، محمدتقی، ناسخ التواریخ، تصحیح محمد باقر بهبودی، تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1353.
ـ محمود، محمود، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس، تهران: اقبال، 1378
ـ هدایت، رضا قلی خان، روضه الصفای ناصری، تهران: کتابفروشی‌های مرکزی پیروز و خیام،1339.
مقالات
مرشدلو، جواد، « نگاهی به جریان تاریخنویسی ‌فارسی در نیمۀ نخست دورۀ قاجار»، آیینۀ میراث، شماره اول، پیاپی 44، 1388.
 
نسخه‌های خطی
ـ قوام شیرازی، اسدالله بن حاجی ابراهیم، تاریخ قوامی، کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، تالار نسخه‌های خطی، شمارۀ بازیابی 3013.