سیر تحول مفهوم مسئولیت کیفری قبل از قرن هجده میلادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق دانشگاه UNSW سیدنی

2 دانشجوی دکتری رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌الله آملی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده

در طول تاریخ، هرگاه قانونی برای جرم ارتکابی افراد به وجود آمده، نشان‌دهندۀ ایجاد مسئولیت کیفری افراد بوده‌است. اما این مسئولیت در طول تاریخ دستخوش تغییراتی شده‌است. در این تحقیق به مطالعه‌ای تاریخی در سیر تکوین مفهوم مسئولیت کیفری قبل از قرن هجدهم پرداخته‌شده و به مواردی چون منبع و منشأ قوانین، مقایسۀ قوانین گذشته با قوانین فعلی، اشتباهات تاریخی قانون‌گذاران در تبیین قانون و علت‌یابی برخی ناهنجاری‌های قانونی اشاره گردیده‌است. این مطالعه کمک می‌کند تا نگاه انتقادی به شکل گیری قانون را قوت بخشیم و با مقایسۀ قواعد معاصر و کهن، عیب‌های قواعد موجود را حذف کنیم و به پیشرفت قانون‌گذاری امیدوار باشیم. این تحقیق با سوالاتی چون « امکان سنجی تغییر شگرف مسئولیت کیفری در قوانین آینده »، «بررسی احتمال بازگشت و استفادۀ دوباره از قوانین گذشته » و «بررسی ضرورت استفاده قانون‌گذار در حین قانون‌گذاری از قوانین » مواجه است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development History of Criminal Liability Concept before 18th Century

نویسندگان [English]

  • Armin AliMardany 1
  • Mostafa Vahedi 2
  • MohammadReza Behrouzi 3
-          اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، 1389، چاپ بیست و یکم، جلد دوم.
-          حسینجانی، بهمن و مسعود مظاهری تهرانی، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، تهران: انتشارات مجد، 1389، چاپ اول.
-          صالح ولیدی، محمد، حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات سمت، 1385، چاپ دهم، جلد اول.
-          صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی،تهران: انتشارات طرح نو،1382، چاپ اول.
-          صفاری، علی، کیفرشناسی، تهران: انتشارات جنگل، 1387، چاپ چهارم.
-          قربانی، زین العابدین، اسلام و حقوق بشر، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1367، چاپ سوم.
-          کلانتری، کیومرث، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، بابلسر: نشر دانشگاه مازندران، 1375، چاپ اول.
-          محسنی، مرتضی، مسئولیت کیفری،تهران: انتشارات گنج دانش، 1376، چاپ اول.
-          نوربها، رضا، زمینهی حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات گنج دانش، 1388، چاپ بیست و هفتم.
-          وستبروک، ریموند، حقوق سومری، «تاریخ حقوق کیفری بین النهرین» (مجموعه مقالات)؛ مقاله دوم، چاپ اول، (ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی)، تهران: انتشارات سمت، 1383.
-          وستبورک، ریموند و دیگران، تاریخ حقوق بین النهرین باستان آغاز قانونگذاری، ترجمه گودرز افتخار جهرمی و دیگران، تهران:انتشارات طرح نو، 1382.
-          هـ. ج. کیپنبرگ، «قانون و تدوین قانون»؛ ترجمه حسین بادامچی، مندرج در: تاریخ حقوق کیفری بین النهرین (مجموعه مقالات)، تهران: انتشارات سمت،1383، چاپ اول.
هافنر، هری، قوانین هیتی ها، قانون نامه ای از آسیای صغیر، ترجمه فرناز اکبری رومنی، با دیباچه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: انتشارات حقوقی،1384، چاپ اول.
مقالات
-          آبه متز، ام. ال، «مسئولیت جزایی در حقوق کلیسایی»، ترجمه اردلانی، علی، مجلۀ کانون وکلا، سال هفدهم، شمارۀ 99، 1344. استین، پیتر، «تفسیر و استدلال حقوقی در حقوق رم»،ترجمۀ رحیم فروغی نیک، مجلۀ حقوقی دادگستری، شمارۀ 62 و 63، 1387
-          بادامچی، حسین، «قتل در قوانین باستانی: بحثی در تاریخ حقوق»، مجلۀ حقوقی دادگستر، شمارۀ 33، 1379.
-          راس، مارتا.ت و دیگران، «قوانین اشنونا: یادگار حقوق‌دانان باستانی»، ترجمۀ حسین بادامچی، مجلۀ حقوق دادگستر، شمارۀ 37، 1380.
-          کاکوئی، «نخستین قانون نوشته»، مهنامۀ قضایی، شمارۀ 50، 1349.
-          محمد جعفر، حبیب زاده و حسین فخر بناب، «مقایسۀ عوامل موجۀ جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری»، فصلنامۀ علمی پژوهشی مدرس، دورۀ نهم، شمارۀ سوم، 1384.
-          نجفی، محمد علی، «نگاهی به قانون حمورابی»، حقوق امروز، شماره 29، 1352-53
-          وکیلی، زند، «مجازات ها و تاریخچه آن ها»، ماهنامه قضایی، شماره 136،1356.
-          ولایی، احمد، «قوانین حمورابی»، ارمغان، دوره بیستم، شماره 3، 1318.
 
-         Goodwin, G. P., & Gromet, D. M. , “Punishment”, Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science, 5(5),2014,pp. 561-572.
-         Radzinowicz, L, “A history of English criminal law and its administration from 1750”, the movement for reform, London: Stevens & Sons Ltd. 1948. Vol. I 
 
منابع اینترنتی