مراکز تجاری جنوب و غرب دریای خزر از دوره ایلخانی تا عصر صفوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده الهیات

2 دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشکده الهیات - دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مناطق اطراف دریای خزر در طی تاریخ کم و بیش مورد استفادهٔ بازرگانانی بود که در پی تجارت با ساکنان این منطقه یا نواحی مجاور بودند. در دورهٔ مورد بررسی، شاهد گسترش تجارت در این مناطق، بخصوص نواحی جنوبی و غربی دریای خزر، هستیم. عبور راه­های ارتباطی جنوب به شمال دریای خزر از نواحی مزبور باعث توجه بازرگانان به این مراکز و در نتیجه، رونق و توسعهٔ مبادلات تجاری از طریق دریای خزر و نواحی مجاور شد. ولایات مازندران، گیلان، آذربایجان، شروان و اران بیشترین کاربرد را در امر تجارت داشتند. تولیدات این نواحی، که شامل ابریشم، برنج، پوست، چهارپایان و ... می­شد، به ولایات هم‌جوار و نیز بلاد اروپایی ارسال می‌شد. همچنین کالاهای تجاری از بلاد هم‌جوار و اروپا به این مناطق صادر و به فروش می­رسید. با توجه به نقش مهم نواحی مزبور در روند مبادلات تجاری در دورهٔ مورد بررسی، در این پژوهش با شیوهٔ کتابخانه­ای و روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نقش مراکز اطراف دریای خزر در امر تجارت، کالاهای مبادلاتی و راه­های تجاری، که از این نواحی می­گذشتند، پرداخته خواهد شد. از جمله سؤالاتی که در این پژوهش به آن پاسخ داده خواهد شد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
چه مناطقی در حوزهٔ دریای خزر در امر تجارت دورهٔ مورد بحث تاثیرگذار بودند؟
کالاهای تجاری و راه­های بازرگانی، که از این ناحیه می­گذشتند، چه بودند؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Commercial Centres of South and West of the Caspian Sea in the Ilkhanate and Safavid Era

نویسندگان [English]

  • elahe ebrahimi 1
  • abdolah hemat 2
1 دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده الهیات
2 دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشکده الهیات - دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده [English]

Throughout History, regions around the Caspian Sea were more or less being used by merchants who were tended to trade with residents of these or surrounding regions. In this case study, we witness the development of commerce in these regions, especially in southern and western parts of the Caspian Sea. Linking routs, crossing the Caspian Sea vertically, attracted attentions of merchants to these centres and as a result, developed trade exchanges via the Caspian Sea and surrounding regions. Provinces such as Mazandaran, Gilan, Azerbaijan, Shirvan and Arran had the most application in commerce. Productions of these regions including silk, rice, skin, cattle & … were sent to surrounding provinces and European cities. European and surrounding Commercial goods also were being sold in the intended regions. Considering the importance of the aforementioned regions in the process of trade exchanges in those eras, in this survey, by explanatory and analytical method, role of surrounding centres of the Caspian Sea in trade affairs and exchanging goods and trading routes have been discussed. Among questions which have been answered in this survey, these can be mentioned: which regions in the Caspian Sea sphere in the discussed era had the most influence on commerce affair? What were the trading goods and routs in these regions?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercial Centres
  • Caspian Sea
  • Goods
  • Trading Routs