فهم، نگارش و شرح تاریخ اروپا: لئوپُلد فُن رانکه و بسط و فهم وی از تاریخ‌نگاری مدرن

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 مینوث، دانشگاه ملی ایرلند

2 گروه تاریخ، دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات، تهران، ایران.


عنوان مقاله [English]

Perception, Depiction and Description of European History: Leopold von Ranke and his Development and Understanding of Modern Historical Writing

نویسندگان [English]

  • Andreas Boldt 1
  • amir alinia 2
1 National University of Ireland, Maynooth
2 Department of History, kharazmi university, Faculty of Literature and Humanities,Teheran, iran.