نویسنده = محمدعلی رنجبر (مترجم)
شاه اسماعیلِ صفوی در حکایت تُرکی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 79-110

آملیا گلگر (نویسنده)؛ سمیه بیاتی (مترجم)؛ محمدعلی رنجبر (مترجم)