عدالت و تأثیر آن بر حکومت مطلوب در اندیشه سیاسی امام (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، پژوهشکده امام خمینی

2 فارغ‌التحصیل رشته اندیشه سیاسی در اسلام معاصر

چکیده

برای بررسی مفهوم عدالت و تأثیر آن بر حکومت مطلوب امام خمینی،‌ ابتدا باید به تحلیل ارزش‌ها پرداخت. چراکه هم مفهوم عدالت و هم ایده حکومت مطلوب ازنوع پدیده‌های ارزشی هستند که این امر نیز با روش هنجار‌گرایانه قابل بررسی می‌باشد. دراین مقاله تلاش براین است که به بررسی حکومت مطلوب و جایگاه عدالت درآن پرداخته شود و نشان داده شود که اولاًچه نسبتی بین عدالت و حکومت مطلوب در اندیشه سیاسی امام خمینی وجود دارد و ثانیا ًعدالتی که درحکومت مطلوب مد نظر امام بوده است ازچه نوع عدالتی است؛ یعنی عدالت فردی است یا عدالت اجتماعی؟ برای رسیدن به این هدف به تحلیل و بررسی اندیشه‌های امام در مجموعه آثارشان پرداخته می‌شود. فرضیه اصلی ما این است که در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) تأسیس حکومت مطلوب برای اجرا و تحقق عدالت اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Justice and It's Effect on Desired Government in Imam Khomeini's Political Thought

نویسندگان [English]

  • Mansour Ansari 1
  • Nikoo Rezaee Jozani 2
آشوری، داریوش، (1370)، دانشنامه سیاسی، تهران ، انتشارات مروارید.
اصفهانی، راغب، (1404ه.ق)، المفردات فی غریب القرآن، الطبع الثانی، تهران: دفتر نشر الکتاب.
ابن منظور، جمال الدین محمد بن کرم، (1408ه.ق)، لسان العرب، 20ج، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
جمشیدی، محمدحسین، (1380)، نظریه عدالت از دیدگاه ابونصرفارابی، امام خمینی و شهید صدر، چاپ اول تهران، انتشارات پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی.
----------، 1380، «ویژگی های حکومت مطلوب از منظر امام خمینی»، پژوهش نامه متین، ش 61 ، تابستان 1380، ص91و97-99.
خمینی، روح الله، (1369)، شئون و اختیارات ولی فقیه، مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع، ترجمه اداره کلی مراکز و روابط فرهنگی، چاپ دوم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
------------، (1378)، عدل الهی از دیدگاه امام خمینی(تبیان آثار موضوعی، دفتر هفدهم)، تهران.
------------، (1372)، نقطه عطف، چاپ پنجم، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
------------، (1377)، شرح حدیث جنود عقل و جهل، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
------------، (بی تا)، کتاب البیع، قم:مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ج2.
------------، (بی تا)، ولایت فقیه «حکومت اسلامی»، قم: انتشارات آزادی.
 
------------، (1376)، شرح چهل حدیث، چاپ شانزدهم، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
سیّاح، احمد، (بی تا)، فرهنگ بزرگ جامع نوین، ترجمه المنجد، تهران، انتشارات اسلام.
طباطبایی، سید محمد حسین، (بی تا)، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه محمد جواد حجتی کرمانی،20ج، قم، دارالعلم.
قیصری، نور الله، 1380، «تاملی بر بنیانهای نظری عدالت در اندیشه ی سیاسی امام خمینی (ره)»، پژوهش نامه ی متی، شماره ی 27، ص114و106.
کیخا، نجمه، 1386، «رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه ی امام خمینی (ره)» ، مجله ی حضور، شماره ی 61، تابستان 1386، ص24.
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، (1378)، صحیفه ی امام، مجموعه آثار امام خمینی، 22ج، تهران.
------------، (1369)، صحیفه نور، مجموعه رهنمودهای حضرت امام خمینی (قدس سره)، تهران: انتشارات سازمان مدارک اسلامی.
------------، در جستجوی راه از کلام امام، سخنان و رهنمودها: نهادهای انقلابی، بیانات و اعلامیه های امام خمینی از 1341 تا 1361، تهران.