دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، اسفند 1390، صفحه 1-156 
زوال والیان عباسی در طبرستان

صفحه 11-27

مظفر علی دادی گراوند؛ علیرضا شیخ محمدی؛ نجمیه گراوند