بررسی و تبیین وضعیت طبقه فرودست شهری جامعه ایران در جنگ جهانی دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران دانشگاه اصفهان

چکیده

کشیده شدن دامنه­ی جنگ جهانی دوم به ایران و ورود قوای متفقین به کشور در سحرگاه سوم شهریور1320، پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بیشماری همراه داشت. این جنگ نتایج سوئی در ایران باقی گذاشت و مردم ایران با مشکلات و سختی­های بسیاری همچون ناامنی، قحطی، بیماری و... روبه رو شدند. با وجودی که جنگ بر زندگی اکثر مردم ایران تاثیر گذاشت اما بیشترین ضربه و فشار را اقشار فرودست و طبقات پایین جامعه وارد نمود و فرصت مناسبی در اختیار نیروهای اشغالگر و افراد سودجو ایرانی قرار داد تا با استثمار این گروه از مردم، به خواسته­های خود دست یابند و روند رشد خود را تسریع نمایند. این پژوهش می­کوشد با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ گویی به این سوال باشد که شرایط زندگی طبقات فرودست جامعه­ی ایران در جنگ جهانی دوم چگونه بود؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey and Explanation on the Situation of Iran Urban Lower Class in World War II

نویسندگان [English]

  • Morteza Dehghan Nejad 1
  • Elham Lotfi 2
آبراهامیان، یرواند(1383): ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی، نشر نی، چاپ نهم، تهران.
ادیبی، حسین(1354): جامعه شناسی طبقات اجتماعی، انتشارات دانشکده علوم اجتماعی و تعاون، چاپ اول، تهران.
ازغندی،علی رضا(1379): تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران57-1320، انتشارات سمت، جلد اول، چاپ اول، تهران
افتخارزاده، یحیی(1377): نظمیه در دوران پهلوی( شهریور1320-آبان1355)، انتشارات اشکان، چاپ اول، تهران.
امینی، علی رضا(1386): تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دوران پهلوی، انتشارات صدای معاصر، چاپ دوم، تهران.
تبرائیان، ضیاءالدین(1371): ایران در اشغال متفقین، انتشارات رسا، چاپ اول، تهران.
تفرشی، مجید و محمود طاهر احمدی(1371): گزارش های محرمانه شهربانی26-1324، انتشارات سازمان ملی اسناد،جلد اول، چاپ اول، تهران.
جاوید(بی تا): دموکراسی ناقص32-1320، بی نا، بی جا.
خامه­ای،انور (1372): خاطرات سیاسی دکتر انور خامه ای، نشر گفتار، چاپ اول، تهران.
خامه­ای،انور (1381):سال های پرآشوب، انتشارات فرزان روز، چاپ اول، تهران.
رزاقی، ابراهیم(1367): اقتصاد ایران، نشر نی،چاپ اول، تهران.
زاده محمدی، مجتبی(1385):لمپن ها در سیاست عصر پهلوی42-1304، نشر مرکز، چاپ اول، تهران.
زهیری، علی رضا(1379):عصر پهلوی به روایت اسناد، دفتر نشر و پخش معارف، چاپ اول، قم.
ساعدمراغه­ای ،محمد(1373): خاطرات سیاسی محمد ساعد مراغه ای، نشر نامک، چاپ اول، تهران.
سرشار، هما(1381):خاطرات شعبان جعفری، نشر ثالث، چاپ هفتم، تهران.
صدریه، میرعبدالرحمن(1360): قریه ی ما، نشر خامه، چاپ اول، تهران.
علی بابایی، غلامرضا(1369)، فرهنگ علوم سیاسی، شرکت نشر و پخش ویس، چاپ دوم، تهران. عیوضی، محمدرحیم(1380): طبقات اجتماعی و رژیم شاه، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، تهران.
فرخ، معتصم السلطنه(بی تا): خاطرات سیاسی فرخ، انتشارات جاویدان، بی جا.
فرمانفرمایئان، منوچهر(1994): از تهران تا کاراکس(نفت و سیاست در ایران)، نشر تاریخ ایران، بی جا.
فوران، جان(1387):مقاومت شکننده، ترجمه احمد تدین، نشر رسا، چاپ هشتم، تهران.
کتابی، احمد(1362): سرزمین میرزا کوچک خان، انتشارات معصومی، چاپ اول، تهران.
کدی، نیکی آر(1367): ریشه های انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، انتشارات قلم، چاپ اول، تهران.
معتضد، خسرو(1378): شادکامان کاخ مرمر، انتشارات دور دنیا، جلددوم، چاپ اول، تهران.
مقصودی، مجتبی(1380): تحولات سیاسی- اجتماعی ایران57-1320، انتشارات روزنه، چاپ اول، تهران.
میلسپو، آرتور(1370):آمریکایی ها در ایران(خاطرات دوران جنگ جهانی دوم)، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، نشر البرز، چاپ اول، تهران. نجمی، ناصر(1368): با مصدق و دکتر فاطمی، انتشارات معاصر،چاپ اول، تهران.
ب)روزنامه ها:
اطلاعات:1321 ، 1322، 1323.
مرد امروز: 1323.
ج)اسناد:
مرکز اسناد وزارت خارجه،1321، کارتن39: 1برگ. مرکز اسناد ملی ایران، افزایش بیکاری در ایران، 1323،ش293000218، 6برگ.