آثار و نتایج جنگ‌های صلیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ گرایش تاریخ عمومی جهان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده

این مقاله به بررسی نتایج و پیامدهای جنگهای صلیبی اشاره دارد. یکی از مهم‌ترین و شاخص‌ترین برخوردها میان شرق و غرب بروز جنگ‌های صلیبی بوده است که نزدیک به دو قرن ادامه یافت که محدوده‌ی زمانی آن مربوط است به اواخر قرن‌های 5 تا 7 قمری/ 11 تا 13میلادی و مکان آن مربوط است به سرزمین‌های اروپای غربی، اروپای شرقی و آسیای صغیر و نوار شرقی دریای مدیترانه و فلسطین و شام و مصر. اصلی‌ترین دلیل یا بهانه برای این حرکت اعلام تقدّس بیت‌المقدّس است و مقابر و امکنه‌ای که در آنجا وجود داشتند .حال آنکه در عمل، دلایل غیر مذهبی و اقتصادی و سیاسی بر دلایل دینی مرّجح گردیدند. پژوهشگران نتایج به دست آمده را به چند بخش تقسیم کرده‌اند که عبارتند از: نتایج اقتصادی، علمی و ادبی، اجتماعی و سیاسی. جنگ‌های صلیبی دارای نتایجی بود که ناخواسته حاصل شدند بدون اینکه پاپ‌ها و پادشاهان و امپراتوران، آنها را خواسته باشند. تقریباً به هیچکدام از اهداف خود دست نیافتند و در پایان کلیسا همان قدر آسیب دید که فئودال ها، مردم نیز فقیرتر از گذشته شده بودند. امّا نتایج مثبت جنگ‌های صلیبی علی‌رغم کشته‌ها و تخریب‌هایی که به وجود آورد، رواج شهر نشینی و نفوذ علوم و ادبیّات و هنر اسلامی در غرب بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects and Results of Crusades

نویسندگان [English]

  • Alireza Rouhi MirAbadi 1
  • Bahare Rashti 2
امیرعلی، (1341)، تاریخ عرب و اسلام، ترجمه: فخر داعی گیلانی، تهران: انتشارات گنجینه.
اولیری، دلیسی، (1342)، انتقال علوم یونانی به عالم اسلامی، ترجمه: حسن آرام، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
برنال، جان، (1354)، علم تاریخ، ترجمه: محسن ثلاثی و دیگران، تهران: انتشارات امیرکبیر.
بیگدلی، علی، (1384)، تاریخ اروپا در قرون وسطی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
جوینی، عطاملک، (1370)، تاریخ جهان‌گشای جوینی، تصحیح: محمّد بن عبدالوّهاب قزوینی، تهران: انتشارات ارغوان، جلد3 ، چاپ4.
حتی، فیلیپ خلیل، (1348)، تاریخ عرب، ترجمه: ابوالقاسم پاینده، تهران: انتشارات آگاه.
دنکاف، فردریک وکارل.ل.بکر، (1380)، سرگذشت تمدّن، ترجمه: علی محمّد زهما، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
دولاندلن، شارل، (1370)، تاریخ جهانی، ترجمه: احمد بهمنش، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
دورانت، ویل، (1367)، تاریخ تمدّن، عصر ایمان، ترجمه: ابوالقاسم طاهری، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، جلد 4، بخش دوم، چاپ دوم.
دروتی آبراهامز و دیگران (1382)، تاریخ تمدّن و فرهنگ جهان، ترجمه: عبدالحسین آذرنگ، تهران: انتشارات طرح نو.
راس، ئی، دان، (بی‌تا)، تاریخ تمدّن و فرهنگ جهان، پیوندهای فرانسوی زمان و مکان، ترجمه: عبدالحسین آذرنگ، تهران: انتشارات طرح نو، جلد2.
روسو، پی یر، (1341)، تاریخ صنایع و اختراعات، ترجمه: حسن صفاری، تهران: کتابهای جیبی.
گوستاولوبون، (1376)، تاریخ و تمدّن اسلام و عرب، ترجمه: سیّد هاشم تهرانی، تهران: نشر اسلامیّه، چاپ3.
ماله، آلبر، (1343)، ترجمه: زیرک زاده، تهران: کتابفروشی اقبال، جلد2.
مارتینیو، ماریومورینو (1968)، المسلمون فی صقلیه، لبنان: منشورات الجامعه اللبنانیه.
مکّی، محمّد علی، (1979)، لبنان من الفتح العربی الی الفتح العثمانی، دارالنهارللنشر.
ممتحن، حسنعلی، (1370)، کلّیّات تاریخ عمومی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، جلد2، چاپ2.
نوذری، عزّت الله، (1373)، اروپا در قرون وسطی، شیراز: انتشارات نوید.
ونسکوی، آلیبالوآ، (2535)، تاریخ سده‌های میانه، ترجمه: رحیم رئیس نیا، تهران: انتشارات پیام.
یاقوت حموّی، ابوالفداء اسماعیل بن علی، (1349)، تقویم البلدان، ترجمه: عبدالمحمّد آیتی، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.