دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تابستان 1391، صفحه 1-164 
1. به جای سرمقاله

صفحه 1-3

محمد حسن بهنام فر


6. آثار و نتایج جنگ‌های صلیبی

صفحه 99-120

علیرضا روحی میرآبادی؛ بهاره رشتی


8. مبارزه دامنه‌دار آل علی (ع) علیه خلافت بنی عباس

صفحه 145-164

جمیل حاک یئمز؛ محرم قلی زاده (مترجم)؛ مقصود شهبازی (مترجم)