مشکلات ترویجی-تبلیغی کلیسای ارمنی در قرن چهارم و ابداع خط ارمنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

با اینکه مسیحیت در 301 م در ارمنستان رسمیت یافته بود اما رواج کامل آن و نفوذ کلیسای ارمنی بر توده مردم تا ابداع خط ارمنی ممکن نگردید، در این دروه کلیسا دست به گریبان مشکلات بسیاری بود که عدم تطابق زبان کلیسا با زبان مردمان و تربیت شدن اعضایش تحت نظارت کلیساهای آشوری و بیزانس با زبانهای آنان از جمله آن مشکلات به حساب می آمدند. از آنجا که زبان و خط مرتبط با حوزه فرهنگ در هر نظام اجتماعی است، پس نبود آن نقصی به حساب می آید که نظام خواهی نخواهی برای حفظ کارکرد مفید خود باید آن را از میان بردارد. این که نقش فرهنگ در یک نظام اجتماعی چیست و چطور یک نظام اجتماعی مکانیسمی خود اصلاح­گر دارد و این فرهنگ چطور گاهی اوقات اقتصاد و سیاست را از خود متاثر می سازد، در این پژوهش با بردن اطلاعات خام خود به قالب نظریه ساختاری- کارکردی و مکمل آن نظم سیبرنتیک هر دو از تالکوت پارسونز، سعی کرده ایم به تصویر بکشیم. آن چه به دست آمد این بود که میان ابداع خط ارمنی و به دست دادن یک "سنت پایدار" ارتباط مستقیم وجود دارد، امری که در سرگردانی آموزشی کلیسا (چه در مورد عموم مومنان و چه در مورد کادرها) ممکن نیست. اصلاح این کژکارکرد در کلیسا، مجموعه را به یک قدرت تبلیغاتی تبدیل می کند که حداقل سود آن در تضمین حفظ مومنانش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Promotion-Propagation Difficulties of Armenian Church in fourth Century and Invention of Armenian Script

نویسنده [English]

  • Ali Mazinani
آگاتانغگوس(1380)، تاریخ ارمنیان،ترجمه: گارون سارکسیان،تهران: نائیری.
بوزند، پاستوس (1383)، تاریخ ارمنیان،ترجمه گارون سارکسیان، تهران: نائیری.
کوریون (1381)، زندگی مسروپ ماشتوتس، ترجمه گارون سارکسیان، تهران: نائیری.
خورناتسی، موسس(1380)، تاریخ ارمنیان، ترجمه ادیک باغداساریان، تهران: نائیری.
باغدایاریان، ادیک(1380)، تاریخ کلیسای ارمنی، تهران: مولف.
سارگسیان و دیگران(1360)، تاریخ ارمنستان،ج1، ترجمه ادیک باغداساریان، تهران: مترجم.
همیلتون، پیتر (1389)، تالکوت پارسونز، ترجمه احمد تدین،تهران: هرمس.
ریتزر، جورج (1387)، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: علمی.
کرایب، یان(1389)، نظریه اجتماعی مدرن، ترجمه عباس مخبر، تهران: آگه.
بگلریان، روبرت(1385)، خط ارمنی تبلور هزار و ششصد سال تاریخ و فرهنگ، مجله پیمان، صص 11-15،ش 37.
آبغیان، مانوک(1359)، خط ارمنی، مجله هور، صص45-51،ش19.
 
Vaschalde, A.A. (1911). Mesrob. In The Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton  Company.  Retrieved June 5, 2011 from New Advent: http:// www.newadvent.org /cathen/ 1021   1a.html
Kessler,K.(1908). Mesrob. In The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge.New York and London:Funk and Wagnalls Company. Retrieved June 05, 2011 from Christian Classic Ethereal Library: http:// www.ccel.org/ccel/schaff/encyc07/Page_321.html