تجارت ساسانیان از خسرو اول تا پایان سلطنت خسروپرویز (۵۳۱-۶۲۸ م)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

چکیده

شاهنشاهی ساسانی با سیاست تجاری بخش های وسیعی از دنیا ی  باستان را تحت تاثیر قرار داد. از سلطنت خسرو اوّل تا اواخر حکومت ساسانیان مهمترین دهه های رونق تجارت است ئاز تجارت به عنوان یک ابزار در مقابل دیگر قدرتها استفاده کردند. خسرو اوّل با تسلط بر مناطق تجاری در کنار دریایی سیاه و امتداد جاده ابریشم توانست در زمان پادشاهی خودش زمینه خوبی برای بازرگانان ایران برای دادوستد فراهم آورد. در زمان هرمز جهارم با وجود کشمکشهای داخلی توانست مناطق تجاری غرب امپراتوری را تحت کنترل قرار دهد. خسرو پرویز با بستن قرار داد صلح با امپراتوری بیزانس توانست سلطه تجاری در مناطق تجاری را حفظ کند. در این مقاله سعی بر آن است تا با تکیه بر عوامل تجاری و سیاست های امپراتوران ساسانی در زمان خسرو اوّل تا خسرو پرویز پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trade of Sasanid from first Khosrow to the end of KhosrowParviz dominion (531-628 AD)

نویسندگان [English]

  • naser jadidi 1
  • sasan zare 2
چکیده [English]

Sassanid imperial trade policies affect large parts of the ancient world.The most important decades of trade booming is in the reign of first Khosrow to the end of Sasanid government and trade was used as a tool against other powers. First Khosrow with domination of commercial regions besideBlakseaand Abrisham Road could prepare a good base for Iranian traders for business during his dominion era. Despite interior conflicts during Forth Hormoz , he could overshadow western commercial areas.KhosrewParviz also could maintain commercial reign over commercial areas by creating peace contract with Bizans imperial. This article is intended to show trade from first Khosrow to Khosrowparviz by focusing on commercial factors and Sasanid imperial policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sasanid
  • Khosrow the First
  • khosrowparviz
  • trade
  • commodity
ابن اثیر . عزالدین، (1370)، تاریخ الکامل، ترجمه: سید حسن روحانی، جلد دوم، چاپ اول، تهران: اساطیر.
ابن بلخی، (1385)، فارسنامه ، ترجمه : گای لیسترانج و رینولد نیکسون ، چاپ اول، تهران: اساطیر.
آلتهایم. فرانتیس واستیل روت، (1382)، تاریخ اقتصاد دولت ساسانی، ترجمه : هوشنگ صادقی، تهران: علمی فرهنگی.
بیات. عزیزالله، (1368)، کلیات تاریخ و تمدن ایران، چاپ سوم، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
پوریانژاد. فرهاد، (1384)، خلیج فارس در مسیر تاریخ ایران باستان، مجمومه مقالات همایش بین المللی خلیج فارس در گستره تاریخ، جلد دوم، به اهتمام منتظر القائم، اصفهان: دانشگاه اصفهان، 92-71.
پیرنیا.حسن،(1378) ،ایران قدیم (تاریخ مختصر ایران تا انقراض ساسانیان )،چاپ دوم، تهران :اساطیر.
دریایی .تورج، (1384)، شاهنشاهی ساسانی، ترجمه: مرتضی ثاقب فر، چاپ دوم، تهران: ققنوس.
دریایی.تورج،(1382)، تاریخ و فرهنگ ساسانی ،ترجمه :مهرداد قدرت دیزجی ،چاپ اول، تهران :ققنوس.
دیاکونوف .م.م ، (1390)، تاریخ ایران باستان، ترجمه : روحی ارباب، چاپ ششم، تهران: علمی و فرهنگی.
صفری .مسعود ، (1381)، حیره عامل انتقال فرهنگ، فصلنامه تاریخ اسلام، سال سوم، شماره 1، ص 40-5.
طبری .محمد بن جریر،(1375)، تاریخ طبری ،ترجمه :ابوالقاسم پاینده ،جلد 2 ،چاپ پنجم ،تهران :اساطیر.
فرای. ریچارد نلسون ،(1388)، تاریخ باستان ایران،ترجمه :مسعود رجب نیا،چاپ چهارم ،تهران :علمی فرهنگی.
فرای. ریچارد نلسون، (1384)، گستره تجارت درامپراتوری ساسانی، مجله اقتصاد (توسعه و بیمه) شماره 3 ،57-56.
قدیانی. عباس،(1384)، تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره ساسانیان،چاپ دوم،تهران:فرهنگ مکتوب.
کریستین سن. آرتو،(1388)، ایران درزمان ساسانیان ،ترجمه :رشید یاسمی ،چاپ اول ،تهران :راستی نو.
گیرشمن.رومن، (1388)، تاریخ ایران ازآغاز تا اسلام ،ترجمه :محمد معین،چاپ اول، تهران :سپهرادب.
محمود آبادی .سید اصغر ،(1376)، نخستین روزگاران درجاده ابریشم ، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد 8 ، چاپ 2 و1 ، ص 138-119.
مسعودی. ابوالحسن علی بن حسن، (1365)، مروج الذهب ،ترجمه: ابوالقاسم پاینده،جلد 1، تهران: علمی فرهنگی
ویلسن. ج کریستی ،(بی تا)، تاریخ صنایع ایران ،ترجمه :عبدالله فریار،تهران:فرهنگسرا.
هرمان.جورجنیا، (1373)، تجدید حیات هنر و تمدن در ایران باستان، ترجمه مهرداد وحدتی، چاپ اول تهران: مرکز نشردانشگاهی
یارشاطر. احسان و دیگران، (1389)، تاریخ ایران(کمبریج)، گردآورنده: احسان یارشاطر، ترجمه: حسن انوشه، جلد سوم (قسمت اول)، چاپ ششم ، تهران: امیر کبیر.
یارشاطر. احسان و دیگران، (1389)، تاریخ ایران(کمبریج)، گردآورنده: احسان یارشاطر، ترجمه: حسن انوشه، جلد سوم (قسمت دوم)، چاپ پنجم، تهران: امیرکبیر.
 
Daryaee.Turaj, (2003),the persian gulf trade in late on tiguity, journal of world history,vol.14 ,no.1,:p45-50.
Frye. Richard,(1973), sasanian remains from qasri abunasr, seal, sealingsand coins. harrard unirersity peess bullae.iranica encyclopedia , rol. 4, pp:545-5.
Sears.stuart, (1999), monetary rerision and monet ization in the late sasanianempire, studia iranica, pp: 749-76.