دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1392، صفحه 1-136 
2. سهم بندر تائوکه در مناسبات تجاری خلیج فارس در عصر هخامنشی

صفحه 17-27

عین‌الله غریبی؛ فرشید جعفری؛ علی لجم اورک مرادی