دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، شهریور 1392، صفحه 1-136 
سهم بندر تائوکه در مناسبات تجاری خلیج فارس در عصر هخامنشی

صفحه 17-27

عین‌الله غریبی؛ فرشید جعفری؛ علی لجم اورک مرادی