واکاوی رفتارهای سیاسی طغرل بیک سلجوقی براساس نظریه نخبه‌گرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور، گروه علوم سیاسی

چکیده

بازکاوی و شناخت نقش نخبگان و کارگزاران تغییر و تحول سیاسی –  تاریخی برای تبیین تاریخ ایران ضروری است . شناخت رفتارهای سیاسی طغرل بیک سلجوقی به عنوان یکی از نخبگان و کارگزاران تغییر و تحول و بنیانگذار سلسله سلجوقیان از یک سو تبیین کننده بخشی از تاریخ ایران است و از سوی دیگر نقش موثری در روابط ایران و ترکمنستان خواهد داشت. بر اساس این ضرورت و در راستای شناخت بهتر رفتارهای سیاسی طغرل بیک سوال زیر مطرح گردید :‌«رفتارهای سیاسی طغرل بیک به عنوان یک نخبه، کارگزار و سیاستمدار چگونه قابل ارزیابی است ؟»
به عبارت دیگر رفتارهای سیاسی طغرل بیک از جهت مثبت و یا منفی بودن مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد. به نظر نگارنده رفتارهای سیاسی طغرل بیک گرفتار قضاوت وارونه شده است. در حالی که درباره رفتارهای سیاسی وی، اجماعی در منابع دیده نمی شود ولی با بررسی زمینه ها و شرایط روی کار آمدن وی و تحلیل کدها و یافته ها از منابع موثق، رفتارهای سیاسی طغرل در تحلیل نهایی و با توجه به تحلیل بر اساس رویکرد نخبه گرایی در چارچوب رفتارهای مثبت قابل ارزیابی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Toghrool political behavior recognition based on the theory of elitism

نویسنده [English]

  • Mohammad lael alizadeh
چکیده [English]

The role of leaders and agents of change is necessary to clarify the history of Iran. Recognition as one of the leaders and agents of change in political behavior Toghrool and founding Saljugheyan dynasty On the one hand, explaining some of the history of Iran,On the other hand, will have a significant role in the relations between Iran and Turkmenistan. Based on this requirement,The following question was posed in a better understanding of Toghrool political behavior:"Toghrool political behavior, may be assessed as an elite,Agent,Politician how?"
In other words, the positive or negative Toghrool political behavior is evaluated.In my opinion,Toghrool political behavior caught judgment is reversed. While on his political behavior, there is no consensus in the literatureBut with the coming of the background check and analyze the data from authoritative sources,In the final analysis Toghrool political behavior may be assessed in terms of positive behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Toghrool
  • Elitism
  • Personality characteristics
  • the ministers
  • actions
  • outcomes and results of the Saljugheyan Empire
آقسرایی، محمود بن محمد، تاریخ سلاجقه یا مسایره الاخبار و مسایر الاخیار، تصحیح عثمان توران، آنقره: اساطیر، 1362.
آیرونز، ویلیام، ترکمن های یموت: مطالعه سازمان اجتماعی یک جمعیت ترک زبان در آسیای مرکزی، ترجمه محمد امین کنعانی، تهران: افکار، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده مردم شناسی، 1385.
ابن اثیر، عزالدین، الکامل فی التاریخ، جلد 10، چاپ بیروت، 1386 ه.
............................، تاریخ بزرگ اسلام و ایران، جلد 16، ترجمه ع. خلیلی و دیگران، تهران: انتشارات علمی، بی تا.
...............................، کامل، تاریخ بزرگ اسلام وایران، ترجمه علی هاشمی حائری، جلد16، تهران: شرکت سهامی چاپ و انتشارات کتب ایران.
اصفهانی، عماد الدین محمد حامد، تاریخ دوله آل سلجوق، مصر: بی نا، 1318ه/1900م.
اقبال، عباس، وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی، به کوشش محمد تقی دانش پژوه و یحی ذکائ، تهران: دانشگاه تهران، 1338.
 
بنداری اصفهانی، تاریخ سلسله سلجوقی: زبده النصر و نخبه العصره، ترجمه ج.جلیلی، بنیاد فرهنگ ایران، 2536.
بیهقی، تاریخ بیهقی، جلد دوم، بی جا، بی نا، 1316.
جوینی، عطاملک، تاریخ جهانگشای، چ چهارم، تهران: ارغوان، 1372.
حلمی، احمد کمال الدین، دولت سلجوقیان، ترجمهو اضافات عبدالله ناصری طاهری و دیگران، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1383.
زیبا کلام، صادق، ماچگونه ما شدیم، ریشه یابی علل عقب ماندگی در ایران، تهران: روزنه، 1374.
راوندی، محمد بن علی بن سلیمان، راحه الصدور و آیه السرور در تاریخ آل سلجوق، تصحیح محمد اقبال، چ دوم، تهران: امیرکبیر، 1364.
ستارزاده، ملیحه، سلجوقیان(431-590 ق) ، تهران: سمت، 1384.
فاروقی، فواد، لعیا، سوگلی از نظر افتاده حرم خانه قائم بامرالله، طغرل سلجوقی، نخستین شاهی که نژادپرستان عرب را به زانو در آورد، تهران: کوشش، 1385.
فضل الله همدانی، رشید الدین، جامع التواریخ( تاریخ آل سلجوق)، تصحیح و تحشیه محمد روشن، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1386.
صادقی سمرجانی، حسن، بهترین تاجیکان: شرح زندگانی، تحلیل و بررسی عقاید و شیوه حکومت داری نظام الملک طوسی در عصر سلجوقیان، نیشابور: ابرشهر، 1383.
.............................................، مجموعه مقالات تاریخی، نیشابور: ابر شهر، 1383.
کرمانی، افضل الدین احمد بن حامد، سلجوقیان و غز در کرمان، تصحیح محمد ابراهیم باستانی پاریزی، تهران: کوروش، 1373.
کلوزنر، کارلا، دیوانسالاری در عهد سلجوقی: وزارت در عهد سلجوقی، ترجمه یعقوب آژند، تهران: امیرکبیر، 1363.
گروسه، رنه، امپراتوری صحرانوردان، ترجمه ع.میکده، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1353.
لمبتن، آن، تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران، ترجمه یعقوب آژند، تهران: نی، 1372.
.............، ساختار درونی امپراتوری سلجوقی، جلد 5، ترجمه حسن انوشه، تهران: امیرکبیر، 1366.
.............، سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام، ترجمه یعقوب آژند، تهران: امیرکبیر، 1363.
مشکوتی، نصرت الله، از سلاجقه تا صفویه، تهران: ابن سینا، 1343.
معطوفی، اسدالله، تاریخ، فرهنگ و هنر ترکمان، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1381.
مهرین، عباس، تاریخ زبان و ادبیات ایران از زمان طغرل سلجوقی تا عصر هلاکوی چنگیزی، تهران: انتشارات مانی، 1353.
نیشابوری، ظهیرالدین، سلجوقنامه، تهران: کلاله خاور، 1332.
یعقوبی، ابن واضح، تاریخ یعقوبی، محمد ابراهیم آیتی، چ دوم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، بی تا.
یعقوبی، محمد طاهر، شیعیان بغداد: وضعیت سیاسی و اجتماعی از ورود سلجوقیان تا سقوط عباسیان، قم: شیعه شناسی، 1385.
Hasan, S.A, Notes on the Etymology of the Word Turkoman, Islamic culture, 37, 1963.
Minorsky, V, Studies in Causian History, London, 1953.
Siddiqi, A.H, Caliphte and Kingship in Medieval Persia, Islamic culture, 10, 1936.
Barthold, V.V, Turkestan Down to the Mongol Invasion,Gibb Memorial Series, 3rd.ed. London,1068.
………………., A Short History of Turkestan, Four Studies on the History of Central Asia, I, Leiden, 1959.