اسلام، گفتمان صلح‌مدارانه یا جنگ‌طلبانه؟ نگاهی به کتابِ محمد پیامبر صلح در گرماگرم ستیز امپراتوری‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ اسلام، دانشگاه الزهرا

چکیده

هُوان کُل/ خوان کل نویسندۀ کتابِ محمد پیامبر صلح در گرماگرم ستیزِ امپراتوری­ها، نگرش غالب در قرآن و سیرۀ عملی پیامبر را صلح و صلح­طلبی قلمداد کرده است. تضاد و مقابلۀ این دیدگاه با نظریه­هایی که پیش از آن توسط برخی از نویسندگان غربی مطرح شده بود، موجب شد این اثر با بازخوردهای متعدد و گاه متمایزی مواجه شود. بخشی از خوانندگان، نگاهِ جدید نویسنده را تمجید کرده­اند. در مقابل برخی نویسنده را فاقدِ نگاهِ علمی دانسته و حتی او را  متعصب خوانده­اند. این مسئله اهمیت و ضرورت بررسی و نقد این کتاب را دو چندان می­کند. در این نوشتار تلاش خواهد شد ضمن بیان چارچوب اصلی کتاب، ادعاهای نویسنده دربارۀ دین اسلام و قرآن ارزیابی شود. با بررسی و نقد محتوای این اثر بر آن هستیم تا به پاسخی منطقی برای این سؤال دست یابیم که: «چرا این کتاب و حتی نویسندۀ آن با واکنش­های گوناگون و در بسیاری موارد متمایز مواجه شده است»؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islam; Peaceful of militaristic discourse? An overview on the book of Muhammad the Prophet of Peace amid the Clash of Empires

نویسنده [English]

  • Mahboobeh Hami
Master of Islam History, Alzahra University
چکیده [English]

Juan Cole the Writer of Muhammad the prophet of peace amid the clash of empires has perceived the peace as the pivotal attitude of Quran and the life of Muhammad, the prophet of Islam. The contrast between this view and the theories propounded by some of the orientalists and particularly the specialists with focus on Islam led to numerous and sometimes different feed backs. Some of the readers have praised the author’s new perspective, although some believe that there is no scientific approach and even, he is regarded as a begot. This issue doubles the importance and necessity of this review. This article is an attempt to explain the main context of the book and also investigate the author’s claims about Islam and Quran. We might be able to receive a logical response to this question that why this book and even its author has been faced with these different and contrast feedback.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Muhammad the Prophet of Islam
  • Islamism
  • Peace
  • Jihad