دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 27، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-140 
2. آندراگوراس، حاکم سلوکیِ پارت-هیرکانیا و سکه‌های او

صفحه 25-38

مارک یان البریخت (نویسنده)؛ میلاد داوطلب (مترجم)؛ علیرضا خزایی (مترجم)


3. پیدایش خاندان صفویه

صفحه 39-64

محمد سهیل طقوش (نویسنده)؛ ناصر بوعذار (مترجم)؛ جاسم بوعذار (مترجم)