جایگاه تاریخ‌نگاری راحةالصدور و آیةالسرور راوندی در میان متون تاریخی عصر سلجوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته تاریخ دانشگاه تهران، دبیر آموزش و پرورش استان تهران

چکیده

رویکرد پژوهشگران نسبت به کتاب راحةالصدور و آیةالسرور نجم‌الدین سلیمان راوندی عموماً انتقادی بوده است و با این استدلال که مطالب آن انتحال مطالب سلجوقنامۀ خواجه ظهیرالدین نیشابوری است، چندان که باید به جنبه‌های مثبت آن توجه نکرده‌اند؛ در حالی که راحةالصدور  به هیچ وجه انتحالِ صرف نیست و در پاره‌ای از جنبه‌ها حتی از کتاب سلجوقنامۀ نیشابوری غنی‌تر است. راوندی به دلایل عقبۀ آموزشی قوی در فقه و لغت فارسی و عربی از تجربه‌ای کاملاً متفاوت نسبت به دیگر مورخان زبان فارسی برخوردار بود. همین تجربه متفاوت باعث شده که در بسیاری موارد موضوعاتی همون جغرافیای تاریخی، اوضاع علمی و فقهی، تاریخ ادبیات و ... که معمولاً از نگاه دیگر مورخان پوشیده مانده است در تاریخ‌نگاری وی بازتاب بیشتری یابد. نگارنده با مطالعۀ انتقادی و تحلیل راحةالصدور به برخی از جنبه‌های آن با تفصیل بیشتری پرداخته است که می‌تواند نگاه پژوهشگران حوزه‌های مختلف علوم انسانی را به این اثر دوباره زنده کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of Historiography of Rahat-us- Sudur wa Ayat - us - Surur Amid Other Seljuk Historical Texts

نویسنده [English]

  • Abdoreza Kalmorzi
Ministry of Education- Teacher
چکیده [English]

The researchers' attitude toward Rahat-us- Sudur wa Ayat - us - Surur by Rawandi has been generally critical and disapproving. They have not paid enough attention to various original features of this book on the assumption of Rawandi's plagiarism of Saljuqname of Zahir - ud - din - Nishapuri. Although most of it is on Saljuqname, it is not a mere copy of that book. Rawandi had a different educational and geographical background, and this criterion has made this work different from other Persian historical works. He has observed various aspects of Iranian life, including the educational system in theology, thoughts, literature, and historical geography. This feature is worthy of respect because most Persian historians have ignored even some of the most precious events besides political history. We have to consider that Rahat-us- Sudur is not only highly rich in historical information but also rich enough from a Literary point of view. Therefore, having a close look at the text based on this new assumption can hint other researchers to revise their ideas about this book. By then, this work will revive again.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rahat-us- Sudur wa Ayat - us - Surur
  • Rawandi
  • Seljukids
  • Benefits
  • Historiography