دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 31، اسفند 1400، صفحه 0-193 
روابط خزران و اعراب در دوران امویان و عباسیان

صفحه 125-138

محمت چُگ (نویسنده)؛ مهسا محمد (مترجم)؛ سیما نصراللهی (مترجم)


پرونده میرزاملکم‌خان: دگربار درباره نویسندگی ملکم‌خان

صفحه 165-170

آرام بوداغیان (نویسنده)؛ تورج خسروی (مترجم)؛ عارفه کنی‌فرد (مترجم)