واکاوی نقش سید جمال‌الدین اسدآبادی در بیداری اسلامی و استقلال هند (1235-1269 ش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای تاریخ ایران بعد از اسلام ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

سفرهای سه‌گانۀ سید جمال‌الدین اسدآبادی به هند که طی فواصل زمانی مختلفی صورت گرفت، بخش مهمی از حیات مبارزاتی این بیدارگر مشرق‌زمین را در بر می‌گیرد که تاکنون به‌صورت مستقل بدان پرداخته نشده است. انگیزۀ سید از سفرهایش، رساندن صدای مظلومیت ملل مسلمان به گوش جهانیان و کوشش برای رهایی آنان از بند استعمار بود. سید در هند از یک سو با علم‌زدگی به مخالفت برخاست و از دیگر سو مروج اتحاد ادیانِ مختلف برای مبارزه با بریتانیا بود. پژوهش حاضر با روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و غور و تفحص در منابع کتابخانه‌ای به دنبال پاسخ‌گویی بدین پرسش است که حضور سید جمال‌الدین در هند چه تأثیری در بیداری مردم و استقلال این کشور از استعمار بریتانیا داشته است؟ فرض اصلی این جستار بر این امر استوار است که اساس اندیشه‌های سید مبنی بر لزوم وفاق امت‌های اسلامی و زمینه‌های مبارزات ضداستعماری او در دوران حضور وی در هند شکل گرفته است. برآیند این نوشتار مؤید آن است که سلسله فعالیت‌‎های روشنگرانۀ سید، نقش مؤثری در بیداری مردم هندوستان و به تبع استقلال این کشور داشته است. از آنجا که نیروی محرک در منظومۀ فکری سید، اسلام است؛ وی به دنبال رستاخیزی عظیم در نوع نگرش مسلمانانِ هند بود تا با ایجاد خودباوری و غیرت‌سازی در میان آنان، فصل جدیدی از استعمارستیزی در این کشور را آغاز و پایه‌های وحدت اسلامی را استوار سازد و نیز با تقویت صفوف مبارزه از طریق اتحاد فرق و گروه‌های مختلف، زنجیرِ استعمار را از پایِ آنان وانهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Role of Sayyid Jamal ad-Din Asadabadi in the Islamic Awakening and Independence of India (1856-1880)

نویسنده [English]

  • Reza Karami
PhD student of Irans history after Islam, Faculty of Literature and Humanities, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Sayyid Jamal ad-Din’s triple trips to India that has happened at different intervals an important part Fighting life of this awakener of the Orient, so far has not been independently dealt whit this problem.Sayyid Motive from his trips was to inform the voice of oppression of muslim nations to the world peoples and they to release them from colonialism.In India,in on hand Was opposed to the scientism and on the other hand he was the propagator of the unity of different religions in order to compaign aganst Britain.The present research with analytic-descriptive method and deep research in the library source tries to answer this question that the presence of Sayyid Jamal what kind of effect has had on awakening people and independence of this country from Britain colonialism. The main premise of this article is based on sayyid’s thought in conformity whit Islamic communities and background of his anti-colonialist struggles which have taken place during his presence in India.The result of this paper confirms that sayyid’s illustrative activities play an important role in awakening Indian people and its independence.Since sayyid’s primary drive was Islam he was going to make a great resurrection in Indian muslim’s attitude.In order to create self-esteem among them,so he began to open a new chapture of anti-colonialist struggles in this country and the foundations of Islamic unity were strengthened and also strengthening of ranks of struggle through the unity of sects and different groups. He was able to cut the chain of colonialism from their feet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Awakening
  • Anti-Colonialism
  • Oriental Awakener
  • Sayyid Jamal ad-Din Assadabadi
  • India