دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-211 
شاه اسماعیلِ صفوی در حکایت تُرکی

صفحه 79-110

آملیا گلگر (نویسنده)؛ سمیه بیاتی (مترجم)؛ محمدعلی رنجبر (مترجم)


آشپزخانۀ دربارِ استانبول در دورۀ محمود دوم

صفحه 111-148

اوزگه سامانجی (نویسنده)؛ عارف بیلگین (نویسنده)؛ محمد امین کیخا شاهین پور (مترجم)