نژاد، برده‌داری و فضای خانه در وقایع‌نامه‌های اواخر دورۀ قاجار

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 استاد مدعو رشته مطالعات ایران گرایش خاورمیانه و آسیای جنوبی، دانشگاه کالیفرنیا دیویس

2 گروه مترجمی زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مقالۀ حاضر نگرش‌های فرهنگی نسبت به نژاد و بردگان آفریقایی را در وقایع‌نامه‌های اواخر دورۀ قاجار، تا پیش از تصویب قانون منع برده‌داری در سال 1929م/1307ش، بررسی می‌کند. برخلاف پژوهش‌های پیشین، بررسی منابع مکتوب دورۀ قاجار در این پژوهش نشان داد که نگرش فرهنگی نخبگان در مهیا ساختن شرایط اجتماعی برده‌داری در ایران مؤثر بوده ‌است. توصیفات بصری و روایت‌های مربوط به خواجه‌ها و صیغه‌های آفریقاییْ تصاحب خشونت‌آمیز و کاربرد «دیگری» را عادی‌سازی کرده‌اند. روایت‌های بردگان نیز شاهدی هستند بر اینکه چطور دیدگاه‌های مربوط به بدن آفریقایی‌ها تعیین‌کنندۀ ارزش اجتماعی خواجه‌ها و صیغه‌ها در محیط خانه بوده‌ است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Race, Slavery and Domesticity in Late Qajar Chronicles

نویسندگان [English]

  • Wendy DeSouza (Author) 1
  • Zahra Atefmehr (Translator) 2
1 University of California, Davis
2 Department of English Translation Studies- Faculty of Persian Literature and Foreign Languages - Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

This article examines cultural attitudes on race and African slavery in late Qajar chronicles prior to abolition in 1929. In contrast to previous scholarship, Qajar textual sources reveal that elite cultural attitudes were relevant in structuring the social conditions of enslavement in Iran. Visual depictions and narratives about African eunuchs and concubines naturalized the violent acquisition and use of the Other. Slave narratives also bear witness to how such views of African corporeality determined the social worth of eunuchs and concubines in the domestic sphere.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Slavery
  • Qajar
  • Eunuchs
  • Concubinage