دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار 1393، صفحه 1-130 
3. سیره‌ی امام علی‌(ع) در تعامل با اهل کتاب

صفحه 51-71

مصطفی پیرمرادیان؛ کبری شهری؛ زینب حمزه‌ پور