دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 16، شهریور 1394، صفحه 1-225 
سلفی گری مصری در دوران انقلاب

صفحه 171-204

جیکوب هویگیلت؛ فریدا نومه؛ علی حسینی قمصری (مترجم)؛ مسعود بهرامیان (مترجم)