دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار 1391، صفحه 1-163 
3. نگاهی به خط نسخ شیوه ایرانی در دوره صفوی

صفحه 33-49

ستار خالدیان؛ زینب افضلی؛ علی اصغر رمضان زاده