دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، خرداد 1391، صفحه 1-163 
نگاهی به خط نسخ شیوه ایرانی در دوره صفوی

صفحه 33-49

ستار خالدیان؛ زینب افضلی؛ علی اصغر رمضان زاده